Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

3 października - obradowała Rada Ministrów. Na tym posiedzeniu przyjęty został m.in. projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przewiduje on, że Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów. Minister w rozporządzeniu określi szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, a także wzór sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób sporządzania. Sprawozdanie po raz pierwszy ma być przygotowane za 2018 r.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, sprawozdanie ma zawierać informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego) na terenie gminy w roku podatkowym. Sprawozdanie w tej części będzie przekazywane nie później niż do końca I kwartału roku podatkowego. W sprawozdaniu będą także zawarte zagregowane dane o podstawach opodatkowania tymi podatkami oraz o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Ta część sprawozdania będzie składana nie później niż do końca III kwartału roku podatkowego.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt zmienia m.in. zasady opodatkowania najmu. Obecnie dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są według stawek: 18 i 32 proc. Można też rozliczyć się podatkiem zryczałtowanym według stawki 8,5 proc. W nowych regulacjach zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł. Rozwiązanie to pozwoli ograniczyć stosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania tylko do podatników, którzy takie przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów. Limit ten będzie dotyczył łącznie małżonków. Z zeznań PIT-28 za 2015 r. wynika, że średni deklarowany przychód z najmu wyniósł 18 240 zł. W projekcie przewidziano także wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe i domy towarowe). W praktyce podatek ten obejmie dużych podatników, prowadzących działalność gospodarczą na dużą skalę. Podatnicy mający takie nieruchomości, o wartości wyższej niż 10 mln zł, będą płacili tzw. minimalny podatek od podstawy opodatkowania stanowiącej przychód ustalany na podstawie wartości nieruchomości, wynikającej z prowadzonej przez podatnika ewidencji. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany będzie miesięczny podatek w wysokości 0,035 proc.

KOMISJE SEJMU

5 października - na posiedzeniu wyjazdowym w Przemyślu obradowała sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posłowie wysłuchali informacji na temat problematyki funkcjonowania wschodniej granicy Państwa na odcinku polsko-ukraińskim (bezpieczeństwo na granicy, rozbudowa drogowych i kolejowych przejść granicznych wraz z ich infrastrukturą). Informacja dotyczyła funkcjonowania wschodniej granicy na odcinku polsko-ukraińskim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na przejściach granicznych, wykrywalności i likwidowania przemytu z Ukrainy – głównie papierosów, narkotyków, broni – a także inwestycji drogowych i kolejowych na przejściach granicznych. W dyskusji podkreślono istotę sprawnego działania służb polskich i współpracę pomiędzy Strażą Graniczną a Służbą Celną oraz konieczność poprawy współpracy ze stroną ukraińską w ramach budowy infrastruktury przejść granicznych, w tym przejścia granicznego w Malhowicach-Niżankowicach, które planowane jest jako przejście turystyczne. Zwrócono również uwagę na problemy z rozwojem infrastruktury po stronie ukraińskiej oraz na potrzebę rozbudowy dróg dojazdowych do przejść granicznych po obu stronach, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej. Wymieniono również notę dyplomatyczną ze stroną ukraińską w sprawie umożliwienia ruchu pieszego na przejściu w Malhowicach.

29 września - na posiedzeniu połączonych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzony został rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Połączone komisje powołały podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837). Przewodniczącym podkomisji został poseł Kazimierz Moskal (PiS).

SEJM

28 września - na posiedzeniu Sejmu odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk sejmowy nr 1837). Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - uporządkowania dotychczasowych rozwiązań i wprowadzenie nowych m.in. w zakresie: dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej, finansowania świadczeń o charakterze socjalnym, a także w zakresie czasu pracy nauczycieli, awansu zawodowego oraz oceny pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem, urlopów. Posłowie zadecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

3 października - Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwia się proponowanym w projekcie ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego faktycznemu odzespoleniu nadzoru budowlanego na poziomie powiatu. Starostowie przypominają, że zgodnie z przedłożonym projektem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma powoływać wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, po zasięgnięciu opinii starosty, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przy czym opinia starosty nie będzie miała charakteru wiążącego. W ocenie przedstawicieli powiatów zmiana zasad powoływania i odwoływania powiatowych inspektorów nadzoru budowalnego na proponowaną w projekcie ustawy spowoduje, że zarzut braku obiektywizmu będzie można odnieść w stosunku do obiektów budowalnych, będących w zarządzie ministerstwa właściwego ds. budownictwa czy inwestycji o charakterze priorytetowym realizowanych z poziomu centralnego, z uwagi na nadzór jaki minister właściwy do spraw budownictwa, będzie sprawował nad organami nadzoru budowlanego. Zarząd ZPP niepokoi postępujące odchodzenie od modelu administracji powiatowej zespolonej, jaki został wprowadzony reformą ustrojową z 1998 r. Zgodnie z założeniami reformy powiat miał być łącznikiem pomiędzy samorządami a administracją rządową, natomiast scalenie na poziomie powiatu tzw. administracji specjalnych było uzasadnione lepszą efektywnością w realizacji zadań publicznych przez samorządy.

SENAT

22 września - zakończył się drugi dzień 47 posiedzenia Senatu. Bez poprawek Senatorowie przyjęli m.in.

 • Ustawę o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (projekt rządowy) zwiększa w 2017 r. wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów onkologii i neonatologii III poziomu referencyjnego, doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zakup tzw. dentobusów.

 • Ustawę o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (projekt poselski) uchyla przepisy, które dotyczą gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. Nowelizacja przewiduje, że umowy zawarte z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od jej wejścia w życie.

 • Ustawę zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (projekt rządowy) przewiduje zwiększenie limitów na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, czyli na wypłatę odszkodowań i rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania to ok. 21,5 mln zł w 2017 r. i ok. 21,5 mln zł 2018 r. Na wypłatę rekompensat maksymalnie przeznaczone zostanie ok. 8 mln zł w 2017 r. i ok. 8 mln zł w 2018 r.

47 posiedzenie Senatu będzie kontynuowane 26 i 27 września br.

KOMISJE SEJMU

19-20 września - sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych przebywała na posiedzeniu wyjazdowym w województwie opolskim. Komisja rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa opolskiego. Do szkół z nauką języka niemieckiego, które stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich szkół mniejszościowych w Polsce, w roku szkolnym 2016/2017 w województwie opolskim uczęszczało niemal 17,1 tys. uczniów należących do mniejszości niemieckiej. Wraz z dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości było objętych prawie 31 tys. osób. Dzieci uczyły się w 295 placówkach oświatowych, stanowiących 24% ogólnej liczby placówek tego typu w całym województwie, pod nadzorem 508 nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów narodowości niemieckiej.

Na terenie województwa opolskiego w roku szkolnym 2016/2017 kształciło się również ponad 160 uczniów pochodzenia romskiego. Dla dzieci należących do romskiej mniejszości etnicznej szkoły prowadziły dodatkowe zajęcia w celu podtrzymywania i rozwijania ich poczucia tożsamości, jak również działania wspomagające ich edukację, zwłaszcza poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych.

 

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

RADA MINISTRÓW

19 września - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzony zostanie tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. W ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych zaproponowano m.in.:

 • utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

 • przeprowadzanie kontroli związanych z monitorowaniem upraw;

 • niszczenie uprawy na koszt prowadzącego – w przypadku prowadzenia uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz na powierzchni przekraczającej tę podaną w zgłoszeniu;

 • nałożenie na producentów surowca tytoniowego obowiązku przekazywania raz w roku informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego oraz zawartych umów zbycia tego surowca;

 • regulowanie kar za nieprzestrzeganie przepisów;

 • określenie procedury niszczenia surowca tytoniowego w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu takiej czynności przez jego producenta.

19 września - Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji Kodeksu karnego poszerzający zakres obrony koniecznej. Zgodnie z projektem ustawy, nie zostanie ukarana osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierająca zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące (czyli sposób obrony lub środki użyte w tym celu nie byłyby odpowiednie do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika).

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

15 września - obradował w Skierniewicach zarząd Związku Miast Polskich. Prezydenci i burmistrzowie miast negatywnie ocenili propozycję połączenia gminy Ostrowice z miastem członkowskim Drawsko Pomorskie. Członkowie Zarządu ZMP podkreślali, że decyzja rządu w tej sprawach podlega konsultacjom z zainteresowanymi, przede wszystkim z mieszkańcami jednostek podziału terytorialnego, których dotyczą zmiany, ale także z organami gminy, do której mają być przyłączone nowe terytoria. Włączeniu Ostrowic stanowczo sprzeciwiają się organy gminy Drawsko Pomorskie, która – według rządu – musiałaby przejąć również długi i problemy znoszonej gminy. Najwłaściwszym obecnie rozwiązaniem, poprzedzającym inne decyzje, powinna być możliwie szybka restrukturyzacja zadłużenia gminy, aby komisarz rządowy mógł spłacić zobowiązania, wobec których narastają odsetki. Absolutnie nie do przyjęcia jest przerzucenie na jakąkolwiek inną gminę zadłużenia Ostrowic.

Gospodarze miast zaprotestowali także przeciwko zapisom projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. W myśl projektu ustawy organ administracji architektoniczno-budowlanej staje się organem administracji inwestycyjnej. Na szczeblu podstawowym zadania te wykonuje starosta i są to zadania z zakresu administracji rządowej. Podstawowa i zasadnicza uwaga dotyczy obszernego zakresu, jaki ustawa powierzyła organowi administracji inwestycyjnej, począwszy od prowadzenia postępowań w sprawie zgody inwestycyjnej poprzez podziały nieruchomości, wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, a także prowadzenie postępowań w sprawie decyzji zintegrowanej. - Tworzy się dziwną konstrukcję. Funkcjonujące w miastach organy nadzoru będą podlegały wprost administracji rządowej. To jest odbieranie kompetencji, oddalenie decyzji od mieszkańców oraz scentralizowanie zarządzania, a to niczemu dobremu nie służy. Podporządkowanie samorządów administracji centralnej odbędzie się ze szkodą dla efektywności – podkreślał Zygmunt Frankiewicz prezes Związku.

Zarząd ZMP zaakceptował dwie propozycje zmian legislacyjnych, zgłoszone przez miasta członkowskie. Pierwsza dotyczy uchwalonej 23 sierpnia br. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła niekorzystną zmianę dla JST dotyczącą zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób użytkujących je na podstawie wieloletnich umów dzierżawy. Zmienia ona gruntowanie dotychczasowy sposób gospodarowania nieruchomościami i może spowodować ograniczenie, czy wręcz całkowity brak zainteresowania inwestowaniem na dzierżawionych nieruchomościach, co z kolei wpłynie niekorzystnie na rozwój. Postuluje się zatem zmianę w myśl, której wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność JST może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeśli są realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe, oraz, gdy ubiega się o nabycie nieruchomości osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat. Taką propozycję zmiany wypracował Radom (w załączeniu).

Zarząd zaakceptował także przygotowany przez władze Krakowa projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zakłada on zerwanie dotychczasowego powiązania opłaty miejscowej z normami klimatycznymi, walorami krajobrazowymi oraz warunkami umożliwiającymi pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych czy szkoleniowych. W zamian opłata turystyczna - wzorem innych państw - ma być opłatą pobytową.

SEJM

15 września - zakończyło się 47 posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili 18 ustaw. Jedną z nich jest nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych przewidująca likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. Stanowiska doradców i asystentów zostaną zlikwidowane wraz z wejściem ustawy w życie, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Zanim to jednak nastąpi ustawę – w kształcie przyjętym przez Sejm – muszą zaaprobować senatorowie i podpisać Prezydent RP. Jeżeli tak się stanie to umowy z doradcami (asystentami) wygasną po 14 dniach od wejścia nowelizacji w życie. Kolejna ustawa - nowelizacja Kodeks wykroczeń - ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Zgodnie z nowelizacją osoba, która będzie umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokowała telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego, podlegać będzie karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1,5 tys. zł. Natomiast ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Jej wejście w życie ma ułatwić zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w tym w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego). Dodatkowe środki mają być także przeznaczone na doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zakup tzw. dentobusów - pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego. Posłowie uchwalili także zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Sejm uchwalił także nowelizację ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawę o pomocy społecznej. Wprowadza ona możliwość zwolnienia członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek, w części lub całkowicie.

KOMISJE SEJMU

13 września - komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Kontroli Państwowej rozpatrzyły sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku (druk nr 1705). W 2016 r. dochody ogółem samorządów wynosiły 213.668.930 tys. zł, w tym 3,1 proc. pozyskano z UE, tj. 6.553.820 tys. zł, wydatki ogółem wynosiły 206.034.558 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne – 24.407.527 tys. zł, z czego 6,9 proc., tj. 1.683.479 tys. zł, ze środków pozyskanych z UE. W 2016 r. samorządy osiągnęły nadwyżkę budżetową w kwocie 7.634.372 tys. zł.

Efekt pracy izb w 2016 r. to m.in.:

 • 17.815 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych;
 • 23.718 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach, w tym 18 dotyczących programów postępowania naprawczego;
 • 1299 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 735 w ramach kontroli kompleksowych;
 • 122.101 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Wynikiem tych działań było utrzymanie liczby jednostek zagrożonych niespełnieniem wskaźnika na poziomie nie wyższym niż w 2015 r.

12 września - obradowała Komisja ds. petycji. Jednym z punktów jej obrad była wniesiona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w zakresie wprowadzenia możliwości występowania przez mieszkańców gmin, powiatów i województw z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca uważa, iż „W statutach wielu jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się możliwość wnoszenia przez grupy mieszkańców projektów uchwał do organów stanowiących, a zatem bezpośredniego inicjowania przez obywateli procesu prawodawczego w radach gmin, powiatów i sejmikach województw. Takie rozwiązanie sprzyja rozwijaniu świadomości obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane przez władzę lokalną i regionalną, zainteresowaniu sprawami rozstrzyganymi na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także – poczuciu odpowiedzialności za efekty działań podejmowanych przez organy wspólnot samorządowych. Przedstawiona regulacja nie jest jednak powszechna. Mieszkańcy dużej części gmin, powiatów i województw mają więc ograniczone prawo do uczestniczenia w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym lub regionalnym. Ten stan rzeczy nie zasługuje na aprobatę i w ocenie SLD wymaga interwencji ustawodawcy”. Komisja po przedstawieniu petycji oraz odbytej dyskusji, podjęła decyzję o wniesieniu komisyjnego projektu ustawy w przedmiocie petycji.
12 września - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pt. „Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową”. Głównym celem kontroli przeprowadzonej w 2015 r. była ocena legalności korzystania z operacji finansowych, przestrzegania limitów zadłużenia oraz zarządzania zobowiązaniami i płynnością finansową, a także korzystania z finansowania w tzw. parabankach. Z 14 skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego – 11 korzystało z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe, w 6 stwierdzono przekroczenie wskaźników ograniczających poziom zadłużenia, a w 8 zaniżanie w sprawozdawczości poziomu zadłużenia.

RADA MINISTRÓW

12 września - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt ustawy zakłada powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s. Zgodnie z projektem ustawy, OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność związaną z telekomunikacją (do której operator sieci OSE będzie musiał uzyskać dostęp). Projekt ustawy przewiduje również możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora sieci OSE, ale wyłącznie, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do tej sieci. Operatorem OSE będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. W ramach OSE szkoły będą mogły korzystać także z usług bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz narzędzi wspomagających korzystanie z technologii cyfrowych. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa, przy czym podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu oświatowych. Projekt przewiduje następujące zmiany w zakresie finansowania oświaty:
Dotacja z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego, naliczana będzie według organu prowadzącego i organu rejestrującego, nie zaś według położenia placówki przedszkolnej.
Dotacja podręcznikowa będzie naliczana i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy. W praktyce oznacza to, że dyrektor będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zwiększyć np. koszt zakupu kompletu podręczników na jednego ucznia, tj. dokonać przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami. Zaproponowano, aby koszty obsługi tego zadania wynosiły 1 proc. przekazanej samorządom kwoty dotacji celowej (a nie wykorzystanej, jak obecnie).
Dotowanie z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych. Jedną z najważniejszych zmian w kwestii dotowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek będzie odejście od pojęcia rodzaju szkoły przy wyliczaniu dotacji dla szkół. zamiast uzależnienia naliczania dotacji dla szkół od rodzaju szkoły, zaproponowano odniesienie do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (jst). Taka konstrukcja znacznie uprości system określania wysokości dotacji, wyeliminuje także pojawiające się wątpliwości i rozbieżności w systemie udzielania dotacji.
Projekt proponuje także zmiany dotyczące nauczycieli:
Awans zawodowy. Zaproponowano rozwiązania dotyczące powiązania ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela. Zmiana ta umożliwi premiowanie nauczycieli wyróżniających się jakością pracy. Wprowadzono obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego. Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel (w zależności od posiadanego stopnia) nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole (od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) oraz wyróżniającą oceną pracy – będzie przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę – docelowo – w wysokości 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać ten dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości pierwszy raz będzie można go otrzymać od 1 września 2022 r. (do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie rosła). Nowy dodatek – dodatek za wyróżniającą pracę będzie stanowił uzupełnienie obecnego systemu awansu zawodowego w powiązaniu z systemem wynagradzania.
Czas pracy. Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej – w wymiarze 22 godzin. Ujednolicono również pensum – w wymiarze 20 godzin tygodniowo – dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia. Określono wymiar i termin udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole, tak aby umożliwić lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań statutowych, z uwzględnieniem charakteru zadań na tych stanowiskach, związanych z zarządzaniem szkołą, które często muszą być wykonywane w dni wolne od zajęć. Przewidziano zmiany dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał – na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie – lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu.
Zmiany dotyczące zatrudnienia. Uchylono przepis pozwalający organowi prowadzącemu szkołę na przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Przepis ten nie jest potrzebny, bo obecnie w szkołach nie występują trudności z zapewnieniem obsady nauczycielskiej. Z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela. Jednocześnie w celu umożliwienia kontynuacji wsparcia nauczyciela w przypadkach, w których obecnie ono funkcjonuje, zaproponowano przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania, w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – nauczyciele będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
12 września - rząd przyjął także rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. będzie wynosiła 13,70 zł.
Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Przyjęte rozwiązania umożliwią ministrowi zdrowia przekazywanie dotacji na sprzęt i aparaturę medyczną nie tylko podmiotom leczniczym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, ale także innym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej najbardziej istotnych dla zdrowia publicznego, np.: ośrodkom onkologicznym. Nowe środki posłużą unowocześnieniu możliwości diagnostycznych i terapeutycznych wybranych dziedzin medycyny – pediatrii i chirurgii dziecięcej oraz onkologii. Planowane zakupy stawiają na nową jakość, czyli sprzęt do diagnostyki i małoinwazyjnego leczenia, taki jak: laparoskopy, torakoskopy, histeroskopy, gastroskopy, kolonoskopy, itd., a w przypadku dzieci także nowoczesny bezinwazyjny sprzęt diagnostyczny, jak np. nowoczesne rozbudowane ultrasonografy (badania na nich wykonywane są, w przypadku dzieci, podstawową techniką diagnostyczną).

 

RADA MINISTRÓW

7 września - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Rząd zamierza przekazać dodatkowe środki na walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018. Programem bioasekuracji objęte jest 6071 gospodarstw, w których znajduje się ponad 280,2 tys. świń.

Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na odszkodowania i rekompensaty dla rolników, którzy złożyli oświadczenia, że nie spełnią nowych, bardziej rygorystycznych zasad bioasekuracji. Rolnikom tym przysługują odszkodowania za ubój świń oraz rekompensaty za rezygnację z chowu trzody chlewnej do końca 2018 r.

Resort rolnictwa oszacował, że odszkodowania będą dotyczyć 40 tys. świń, co oznacza, że trzeba będzie przeznaczyć na ten cel 21 mln 520 tys. zł. W związku z tym maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania powinien wynieść ok. 21,5 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r. Z kolei na wypłatę rekompensat trzeba będzie przeznaczyć 6 mln zł. Jednak w tym przypadku należy także uwzględnić kwoty rekompensat przyznane w 2015 r. i 2016 r., a także niezbędne środki na wypadek zmiany liczby zwierząt w latach 2017-2018. W związku z tym maksymalny limit wydatków budżetowych na rekompensaty powinien wynieść ok. 8 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r.

Dotychczas, na 2017 r. przewidywano wydanie 7 mln zł na wypłatę odszkodowań i 3 mln 658 tys. zł na rekompensaty.

Na tym samym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem, przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do takiego domu. Nowe prawo dostosowuje polskie przepisy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt przewiduje obowiązek okresowego badania stanu zdrowia psychicznego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, jeśli chodzi o uzasadnienie jej pobytu w takiej placówce. Badania przeprowadzane będą co najmniej raz na 6 miesięcy. Uwzględniono także możliwość wystąpienia – w tym również przez osobę ubezwłasnowolnioną – o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej. Ponadto osoba, która nie wyrazi zgody na dalszy pobyt w domu pomocy społecznej będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zniesienie obowiązku przebywania w nim.

Aby zapewnić lepszą ochronę prawną osobie kierowanej bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego (albo domu pomocy społecznej lub przebywającej w danej placówce), wprowadzono obowiązek ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Sąd będzie miał również obowiązek ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeżeli jego udział uzna za potrzebny, a osoba, której postępowanie dotyczy nie będzie zdolna do złożenia odpowiedniego wniosku.

Zaproponowano także zmianę niektórych regulacji dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego. Chodzi m.in. o konieczność monitorowania pomieszczeń, w których przetrzymywane są osoby, wobec których stosuje się środek przymusu bezpośredniego w postaci izolacji.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również, że osoba, która musi poddać się leczeniu odwykowemu będzie mogła złożyć wniosek o zmianę przez sąd postanowienia, jeśli chodzi o rodzaj zakładu leczenia odwykowego.

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - Czytaj więcej ...

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa