Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 4 / 2017

Dz.U. z 2017 r. poz. 1087, 1088, 1130, 1136.

WYNAGRODZENIE DLA MEDIATORA

Od 6 czerwca 2017 r. obowiązują:

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1088),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 2017 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1087).

Rozporządzenia zostały wydane odpowiednio w oparciu o art. 263a ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935) oraz art. 116d § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) i określają wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach administracyjnych wszczętego na podstawie skierowania organu administracji publicznej i wydatki mediatora podlegające zwrotowi oraz wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach sądowoadministracyjnych wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora podlegające zwrotowi.

 

WYBORCY PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 20 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz.U. z 2017 r. poz. 1130).

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 35 § 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) i określa:

  • sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadających ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz jego wzór;
  • wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania oraz sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;
  • wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń.

 

WSTĘP MAŁOLETNICH NA SALĘ ROZPRAW

Od 14 lipca 2017 r. obowiązuje ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1136).

Nowelizacja stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P9-23/16 wniesionej do Senatu 21 marca 2016 r. Autor petycji zwrócił się o wprowadzenie zmiany w art. 95 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.), który stanowi, że na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie, a na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane. Zdaniem autora petycji, należy umożliwić osobom małoletnim udział w charakterze publiczności na posiedzeniach jawnych sądów administracyjnych. Zarówno w k.p.c. jak i w p.p.s.a. dodano przepis umożliwiający przewodniczącemu składu orzekającego zezwolenie na obecność na posiedzeniu małoletnim.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa