Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY / SAS 6 / 2017

WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA

Od 11 października 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 1888)

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska w zakresie powoływania i kompetencji organów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.


NOWY SPOSÓB FINANSOWANIA NGOS

Od 28 października 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909)

Ustawa określa zadania i organizację Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Narodowy Instytut jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie określonym w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909).


FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Od 2 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2028)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 13a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) i określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz świadczeń o których mowa w art. 12 pkt 2-6 i 9-12, art. 12a, art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 42j ustawy.


CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW

Od 13 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2090)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) i określa szczegółowy katalog gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8-18 i 20 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1 ustawy, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję pojazdów.


LIKWIDACJA GABINETÓW POLITYCZNYCH W SAMORZĄDACH

Od 18 listopada 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

Nowelizacja ma na celu zmianę ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i zakłada likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województwa. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy gabinety polityczne tracą podstawę prawną swojego istnienia i ulegają rozwiązaniu. Rozwiązaniu ulegają również umowy pracowników samorządowych gabinetów politycznych, tj. osób zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów.


KARY ZA BLOKOWANIE LINII ALARMOWEJ

Od 19 listopada 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941)

Celem nowelizacji ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.) jest wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych, a tym samym zapewnienie społeczeństwu łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych – 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999.


REKOMPENSATA DLA GMIN

Od 23 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 listopada 2017 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2156)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.) i ustala wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016, które w roku podatkowym 2016 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, z podatku od nieruchomości. Wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia.


KRAJOWY REJESTR ELEKTRONICZNY PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO

Od 30 listopada 2017 r. obowiązują przepisy regulujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Rejestr prowadzony jest  w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Rejestr składa się z następujących ewidencji:
1) przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
2) poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
3) osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa