SPIS TREŚCI - SAS 9 / 2015

AKTUALNOŚCI

Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym
Pomoc dla rolników z powodu suszy
Wójtowie proszą o wsparcie dla rolników
Gminy zwolnione z podatku od własnych nieruchomości

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Nieważna uchwała w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego

ORZECZNICTWO

Skutki rozpoznania wniosku o przeprowadzenie referendum po terminie

PRZEGLAD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Cennik udostępniania informacji publicznej
Optymalizacja kosztów samorządowych
Referenda lokalne w ważnych ekonomicznie decyzjach

Z SAMORZĄDU

Cyfryzacja to priorytet samorządów

KOMENTARZE

Sąd administracyjny wezwie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej
Zespoły metropolitalne - wielka niewiadoma
Ustawa metropolitalna może być niezgodna z Konstytucją

TEMAT MIESIĄCA

Utrzymanie porządku i czystości w gminach – studium wybranych zagadnień

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Uchwała w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysa
Wybór ławników
Głosowanie jawne imienne
Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania
Wójt chce sprzedać nieruchomość gminną bez przetargu

POSTĘPOWANIE ASMINISTRACYJNE

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy
Uprawnienia i obowiązki organu współdziałającego w ramach art. 106 k.p.a.
Wyłączenie członka SKO w trybie autokontroli
Czy do wywiadu środowiskowego mają zastosowanie przepisy o oględzinach?

FINANSE SAMORZĄDU

Szpital uzdrowiskowy a obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej
Vat a inkaso opłaty targowej
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Opodatkowanie obiektów liniowych w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej przez jst

POWIATY

Tytuł do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej
Weryfikacja aktu notarialnego przez starostę 
Starosta rozpatruje sprawę rowu melioracyjnego
Nadzór starosty nad działalnością właściciela lasu

PRAWO PRACY

Odprawa dla wójta przechodzącego na rentę
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej
Zakaz zajmowania stanowisk w administracji samorządowej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Doświadczenie wykonawcy jako kryterium jedynie przy usługach niepriorytetowych
Odwołanie tylko na część przetargu, w której złożono ofertę
Czy można dokonać zakupu biletów z wolnej ręki?
Przetarg nieograniczony - najpopularniejszym trybem udzielania zamówień publicznych
Warto pomyśleć o umowie ramowej na 2016 rok

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa