AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - GRUDZIEŃ 2017

28 grudnia - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie.

Projekt nowelizacji ustawy jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Czytaj więcej: Grudzień 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - LISTOPAD 2017

10 listopada 2017 r. zakończyło się dwudniowe 49. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 11 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Bez poprawek senatorowie uchwalili m.in. ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (projekt rządowy) wprowadza obowiązek sporządzania przez organy podatkowe gmin co roku sprawozdania podatkowego dotyczącego podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi finansów w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

Czytaj więcej: Listopad 2017

Październik 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - PAŹDZIERNIK 2017

27 października - trzeciego dnia 50. posiedzenia Sejmu uchwalonych zostało 17 ustaw. Wśród nich znalazła się ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jej przepisy dotyczą uporządkowania dotychczasowych rozwiązań i wprowadzenie nowych m.in. w zakresie: dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej, finansowania świadczeń o charakterze socjalnym, a także w zakresie czasu pracy nauczycieli, awansu zawodowego oraz oceny pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem, urlopów.

Czytaj więcej: Październik 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - WRZESIEŃ 2017

29 września - na posiedzeniu połączonych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzony został rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Połączone komisje powołały podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837). Przewodniczącym podkomisji został poseł Kazimierz Moskal (PiS).

Czytaj więcej: Wrzesień 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - SIERPIEŃ 2017

30 sierpnia - w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bilans spotkania to 38 projektów ustaw i rozporządzeń uzgodnionych, sześć skierowanych na zespoły robocze oraz jeden projekt (rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) zaopiniowany negatywnie. Samorządowcy uważają, że projekt centralizuje wydawanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Natomiast Jarosław Stawiarski, wiceminister sportu i turystyki przekonywał, że na poziomie centralnym, urzędnicy pracujący w jego resorcie lepiej podzielą środki z funduszu niż przedstawiciele samorządów. Komisja postanowiła też, że swoje stanowisko w sprawie Projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 strona samorządowa przedstawi w trybie obiegowym.

Czytaj więcej: Sierpień 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - LIPIEC 2017

31 lipca - na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiona została informacja o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego. O uruchomieniu Programu rząd zdecydował 27 września 2016 r. W Narodowym Programie Mieszkaniowym określono główne cele polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie do 2030 r., są to m.in.:

  • zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających im nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych;
  • zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową). Samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących na najem mieszkania od gminy – obecnie na listach oczekujących jest ok. 165 tys. gospodarstw domowych;
  • poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Czytaj więcej: Lipiec 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - CZERWIEC 2017

13 czerwca 2017 r. - na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął dwa projekty ustaw. Pierwszy to nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Zakłada on, że od 1 września 2017 r. agencją płatniczą, realizującą zadania Unii Europejskiej w Polsce, będzie jedynie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Od 1 września 2017 r. zacznie także działać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który zastąpi zlikwidowane: Agencję Rynku Rolnego (ARR) i Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR). Oznacza to, że od 1 września 2017 r. ARiMR będzie odpowiedzialna za nowy program dla szkół, ale zadania agencji płatniczej dotyczące realizacji tego programu, od 1 września 2017 r. będą wykonywane przez KOWR jako zadania delegowane (zgodnie z ustawą o ARiMR). Drugim z przyjętych projektów jest nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry. Obecnie minister zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne lub tworzyć i zlecać ich prowadzenie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, jednostkom podległym lub nadzorowanym przez siebie. W praktyce, w większości przypadków, minister zdrowia zleca prowadzenie rejestrów innym podmiotom, co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w ich funkcjonowaniu. Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych rozszerzono o Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z projektem, na żądanie ministra zdrowia podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów. Projekt nowelizacji ustawy jednoznacznie przesądza, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, tj. niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej m.in. wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej. Konsekwencją przesunięcia terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest ustalenie nowych terminów na wypełnienie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązku elektronicznego wystawiania recept (tj. od 1 stycznia 2020 r.) i skierowań (tj. od 1 stycznia 2021 r.) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (tj. od 1 stycznia 2019 r.) i jej wymiany, za pośrednictwem P1 (tj. od 1 stycznia 2021 r.).

Czytaj więcej: Czerwiec 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - MAJ 2017

25 maja - zakończyło się 42, dwudniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie uchwalono m.in. nowelizację ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Wprowadza ona korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości lub leśnego. Posłowie zdecydowali, że w takim przypadku podatnicy będą nim obciążeni tylko w zakresie odpowiadającym ich udziałom.

Czytaj więcej: Maj 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - KWIECIEŃ 2017

27 kwietnia - zakończyło się dwudniowe, 40 posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie przyjęli bez poprawek m.in. ustawę o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra (projekt rządowy). Określa ona warunki przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego, mających charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Ustawa określa także źródła finansowania inwestycji, które będą realizowane w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata 2014–20.

Czytaj więcej: Kwiecień 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - MARZEC 2017

30 marca - zakończyło się 38. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw i do 5 wprowadziła poprawki, w konsekwencji te wrócą pod obrady Sejmu. 6 zmian zostało wprowadzonych do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senat ograniczył m.in. krąg osób mogących prowadzić mediację z udziałem strony i organu postępowania. Większość z wprowadzonych poprawek ma jednak charakter doprecyzowujący i redakcyjny. Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i skrócić czas ich trwania, ograniczyć nadmierny formalizm, zmniejszyć liczbę rozstrzygnięć kasatoryjnych, spowodować bardziej partnerskie podejście administracji do obywateli, zapewnić adekwatność administracyjnych kar pieniężnych do wypadków naruszeń prawa, a także przyjazną interpretację przepisów. Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej: Marzec 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - LUTY 2017

1 lutego - zakończyło się 34 posiedzenie Senatu, w trakcie którego przyjęto bez poprawek m.in. ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 r. , w którym uznano za niezgodny z Konstytucją art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. i wskazano na konieczność zróżnicowania nadzoru z uwagi na wielkość kas i zasięg ich działalności kredytowo-depozytowej. Zakwestionowany przez TK przepis traci moc z dniem 14 lutego br. Nowelizacja ogranicza środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do małych kas, aby nadzór był sprawowany adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez nie działalności oraz skali występującego tam ryzyka.

Czytaj więcej: Luty 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - STYCZEŃ 2017

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja uchyla art. 72, który nakłada obowiązek ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w liczbie nie mniejszej niż 10% lub 5 % ogólnej liczby głosów. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie mają charakter wynikowy i stanowią konsekwencję uchylenia tego przepisu. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj więcej: Styczeń 2017

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - GRUDZIEŃ 2016

13-20 grudnia - 32 posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie bez poprawek przyjęli m.in.: nową ustawę – Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi, która trafiła do podpisu Prezydenta RP.

Czytaj więcej: Grudzień 2016

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - LISTOPAD 2016

29 listopada odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posłowie zostali zapoznani z intencjami wnioskodawców i treścią proponowanych zmian.

Czytaj więcej: Listopad 2016

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - PAŹDZIERNIK 2016

28 października - obrady zarządu Związku Miast Polskich w Lublinie. W porządku obrad m.in.:

  • Projekt kodeksu urbanistyczno–budowlanego

  • Projekt ustawy Prawo oświatowe (wraz z przepisami wprowadzającymi)

  • Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów

Czytaj więcej: Październik 2016

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - WRZESIEŃ 2016

28 września - posiedzenie rządu w przeważającej części poświęcone projektowi ustawy budżetowej na 2017 r. Projekt zakłada dochody państwa w wys. 324,1 mld zł i wydatki w kwocie 383,4 mld zł. Deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł. Zgodnie ze wstępnym projektem przyszłorocznego budżetu, w 2017 r. dochody podatkowe mają wynieść 299 mld 845 mln 770 tys. zł, czyli o 8,9 proc. więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r.

Czytaj więcej: Wrzesień 2016

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - SIERPIEŃ 2016

31 sierpnia - obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Komisja rozpatrzyła 38 projektów ustaw i rozporządzeń, z czego 31 zaopiniowała pozytywnie 3 projekty uzyskały opinię negatywną, a cztery zostały odesłane na zespoły z ich upoważnieniem do wydania więżącej opinii.

Czytaj więcej: Sierpień 2016

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - LIPIEC 2016

28 lipca 2016 r. - weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Wchodząca w życie ustawa wprowadza ponad 160 zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. Celem ułatwienia czytelnikom praktycznego stosowania wprowadzanych zmian publikujemy opracowany przez Pana Marka Oknińskiego tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych z zaznaczonymi wykreśleniami dotychczas obowiązujących przepisów i zakresem nowych uregulowań.

Czytaj więcej: Lipiec 2016

AKTUALNOŚCI LEGISLACYJNE - CZERWIEC 2016

30 czerwca - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał uchwaloną przez Sejm 10 czerwca 2016 r. nowelizację ustawy o działalności leczniczej. Przypomnimy, że ustawa ta nakłada na jednostki samorządu terytorialnego nowe obowiązki polegające m.in. na kupowaniu usług i świadczeń medycznych dla mieszkańców. Samorządy nowelizację tą oprotestowały występując do Prezydenta RP o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 29 czerwca odbyło się w tej sprawie spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP z udziałem samorządowców, robocze, któremu przewodniczył Minister Wojciech Kolarski. Jednak zgłaszane przez samorządowców zastrzeżenia co do konstytucyjności uchwalonych przepisów Prezydenta nie przekonały. Tak samo jak przedstawione przez Biuro Legislacyjne Sejmu opinie, że m.in. wprowadzane ograniczenia w zakresie zbywania akcji i udziałów spółek w przypadku, gdy ograniczenia te są adresowane do jednostek samorządu terytorialnego można rozpatrywać przez pryzmat deklarowanej w Konstytucji RP zasady samodzielności JST (art. 16 oraz 165 Konstytucji) oraz gwarancji ochrony prawa własności (art. 64 Konstytucji). Nowelizacja najprawdopodobniej jednak zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez któreś z miast czy powiatów.

Czytaj więcej: Czerwiec 2016

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa