ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

ZASIŁEK RODZINNY:

 • Aktualnie wynosi na dziecko do ukończenia 5. roku życia 95,00 zł; na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124,00 zł; na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia 135,00 zł oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
 • z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1 000 zł na każde dziecko,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i każde następne dziecko,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł na dziecko,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 400 zł miesięcznie przez okres do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko lub 273 zł miesięcznie na dziecko jeżeli osoba samotna wychowuje niepełnosprawne dziecko do 16 lat lub dziecko starsze o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale nie więcej niż 500 zł miesięcznie dla rodziny,
 • z tytułu kształcenia się i rehabilitacji dziecka w wysokości: 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko we wrześniu każdego roku,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (tj. od września do czerwca następnego roku szkolnego) na każde dziecko.


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 • 520 zł miesięcznie (w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem)

ZASIŁEK POGRZEBOWY 

 • od 1 marca 2011 r. wynosi: 4 000,00 zł

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

 • od 1 marca 2018 r. wynosi 1070,99 zł.
 • dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. - 1067,90 zł.
 • graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2017 r. - 2 990,10 zł
 • roczna kwota przychodu – 12 814,80 zł.
 • roczna graniczna kwota przychodu – 35 881,20zł.

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI PRZY PRACY

Od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. kwoty jednorazowych odszkodowań wynoszą: 

 • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych, 
 • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, 
 • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
 • 14 950 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są jednocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa