Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli

PRAWO PRACY - SAS 6/2012

PYTANIE Z REFERATU OŚWIATY:

Czy należy uwzględniać przy analizie poniesionych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli za rok 2011 jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela wypłacony w roku 2011 za rok 2010, jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3?

W jakiej wysokości uwzględnia się jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA:

Nauczyciel nabywa prawo do jednorazowego dodatku uzupełniającego w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami poniesionymi przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku na wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ich średnim wynagrodzeniem.

W takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek podzielić kwotę powstałej różnicy między wszystkich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu i tak podzieloną różnicę wypłacić w postaci jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Wspomniana wypłata powinna nastąpić w terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.
Począwszy od 1 stycznia 2011 r. jednorazowy dodatek uzupełniający uwzględnia się w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, ekwiwalencie za ten urlop, nagrodzie jubileuszowej, należy go wliczyć również do podstawy ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

TO SKŁADOWE PODSTAWY WYMIARU

Obecnie do podstawy wymiaru należy wliczać:

– wynagrodzenie zasadnicze, 
– dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
– wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
– dodatkowe wynagrodzenie
za pracę w porze nocnej,
– odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
– wynagrodzenie za pracę w święto,
– dodatek za uciążliwość pracy,
– jednorazowy dodatek uzupełniający.

 

W podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop oraz „trzynastki” należnej nauczycielowi, trzeba uwzględniać w wysokości 1/12 jednorazowego dodatku uzupełniającego wypłaconego nauczycielowi za poprzedni rok kalendarzowy.
Jednorazowy dodatek uzupełniający należy wliczać do podstawy wymiaru ww. świadczeń wypłacanych od 1 stycznia 2011 r. niezależnie od tego, za jaki okres zostaną one naliczone.
Sposób obliczania kwoty należnej za 1 dzień urlopu nauczycielskiego jest uzależniony od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony w placówce feryjnej czy w takiej, w której nie przewidziano ferii szkolnych.
W przypadku nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej wynagrodzenie urlopowe należy ustalać dzieląc podstawę wymiaru przez 30. Natomiast w przypadku zatrudnienia w placówce nieferyjnej podstawę wymiaru należy dzielić przez 21.

Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu pieniężnego za urlop oraz „trzynastki” przysługujących nauczycielowi, nadal nie należy uwzględniać wynagrodzeń za czas:

  • gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, 
  • urlopu wypoczynkowego oraz za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
  • niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

W podstawie wymiaru nie należy uwzględniać również świadczeń o charakterze socjalnym (np. dodatków mieszkaniowych i wiejskich).
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę, otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jednostki sfery budżetowej mają obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.

W związku z powyższym, do podstawy ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego nauczycielom należy uwzględnić wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu  pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, obowiązujących w okresie wypłaty wynagrodzenia rocznego.

REASUMUJĄC:
Należy uwzględniać przy analizie poniesionych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli za rok 2011 jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wypłacony w roku 2011 za rok 2010, jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3;

Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela należy uwzględniać w wysokości 1/12 jednorazowego dodatku uzupełniającego wypłaconego nauczycielowi za poprzedni rok kalendarzowy.

Anna Strmiska-Mietlińska
Zbigniew Mietliński

Podstawa prawna:
– Art. 30a, art. 64 ust. 1, ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
– § 1–6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli  (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 ze zm.), 
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1712),
– Art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa