SPIS TREŚCI - SAS 12/2016

AKTUALNOŚCI

Zasiłki
Komisja do spraw reprywatyzacji
Zgromadzenia

ORZECZNICTWO

Zagraniczna firma, która chce świadczyć usługi wodociągowe, musi mieć w Polsce siedzibę
Przedłużenie terminu zwrotu podatku zaskarżalne do sądu

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Kiedy droga publiczna może zostać pozbawiona dotychczasowej kategorii?

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

NIK o realizacji zadań własnych przez małe gminy
Przyszłość małych gmin
Przepisy antykorupcyjne do zmiany?
Finanse samorządowe  po trzech kwartałach 2016 r.

TEMAT MIESIĄCA

Organizowanie zgromadzeń cyklicznych

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Prowadzenie działalności w zakresie schronisk dla zwierząt
Skarga na komisję rewizyjną
Rejestracja przesyłek wpływających do urzędu
Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie
Pozostawienie pisma bez rozpatrzenia
Przedłużenie terminu do wypowiedzenia się strony

FINANSE SAMORZĄDU

Centralizacja rozliczeń podatku VAT a aneksowanie umów cywilnoprawnych
Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania czynności związanych z centralizacją VAT
Finansowanie programów bezpłatnej sterylizacji zwierząt mających właścicieli
Opłata za balkon „wchodzący” w pas drogowy

POWIATY

Nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Uczniowskie kluby sportowe
Wysokość opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik

PRAWO PRACY

Zmiany w stawkach wynagrodzenia zasadniczego
Dodatek funkcyjny i motywacyjny za okres urlopu uzupełniającego
Czy ogłaszać konkurs na stanowisko kierownika GOPS?
Okresy wliczane do stażu pracy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kiedy można a kiedy trzeba przedłużyć termin składania ofert?
Zatrzymanie wadium wyłącznie w przypadku zawinionego zaniechania wykonawcy
Konieczność wydatkowania środków budżetowych nie uzasadnia zamówienia z wolnej ręki
Możliwość wykorzystania prawa opcji po nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Procedury przetargowe poprzedzające wybór najemcy

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa