Aktualności legislacyjne

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

29 czerwca - zakończyło się 62. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 33 ustawy, do 7 wprowadziła poprawki. Senat wybrał też ławników Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

26 czerwca - na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

20 czerwca - zakończył się XVIII Kongres Gmin Wiejskich i XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

PREZYDENT RP

25 maja - W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu.

Czytaj więcej: Prezydent RP

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

25 maja - weszły w życie przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), które na terenie państw UE weszło w życie również 25 maja br.

Czytaj więcej: Generalny Inspektor ochrony danych osobowych

PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

21 maja - Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła stanowisko w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.

Czytaj więcej: Państwowa Komisja Wyborcza

 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

– wyzwanie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 3 / 2018 

Przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. wprowadziły do prawa polskiego zupełnie nowy rodzaj opłaty za korzystanie z wód, tzn. opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W odróżnieniu od pozostałych opłat, obowiązki związane z ustalaniem wysokości oraz egzekwowaniem uiszczania nowej opłaty zostały nałożone na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Czytaj więcej: Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – wyzwanie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów

 

Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

AKTUALNOŚCI / ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 3 / 2018 

Samorządy terytorialne to skomplikowane organizmy. Administracja samorządowa, wykonując swoje ustawowe zadania, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych. Są to dane osobowe obywateli (w tym dane wrażliwe), dane dotyczące gospodarki, administracji itd. Dane związane z Inteligentnymi Systemami Transportowymi oraz innymi rozwiązaniami Smart City. Samorządy gospodarują również znacznym majątkiem i dysponują znacznymi sumami pieniędzy. Bezpieczeństwo informacyjne administracji samorządowej przekłada się na bezpieczeństwo obywateli, którzy z mocy prawa przekazują wiele swoich danych urzędom1. Przede wszystkim jednak organy samorządu terytorialnego sprawują powierzoną im ustawami władzę i odpowiadają za funkcjonowanie społeczeństwa i państwa.

Czytaj więcej: Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

 

Czy możliwe jest skuteczne wybranie

na wójta osoby skazanej na grzywnę?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 3 / 2018 

KONFLIKT PRZEPISÓW KODEKSU WYBORCZEGO
Z USTAWĄ O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH

Sprzeczne przepisy Kodeksu wyborczego i ustawy o pracownikach samorządowych mogą być problemem dla niektórych kandydujących na stanowisko wójta (burmistrza, czy prezydenta miasta). O ile bowiem pierwsza ustawa dopuszcza – z pewnymi ograniczeniami – możliwość ubiegania się o tę funkcję przez osoby skazane, o tyle druga uniemożliwia z osobą karaną nawiązać stosunek pracy w gminnym urzędzie.

Uzyskaj dostęp do całego artykułu - PRZENUMERATA 2018 - Czytaj więcej ... 

 

Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

AKTUALNOŚCI / TEMAT MIESIĄCA - SAS 2 / 2018

Większość samorządów rozpoczęła już przygotowania zmierzające do wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO), które zacznie obowiązywać od 25 maja b.r. Nowa regulacja wprowadza nową filozofię z zakresie ochrony danych osobowych, zmuszając każdy podmiot (zarówno prywatny jak i publiczny) do weryfikacji posiadanych rozwiązań w tym zakresie.

Czytaj więcej: Inspektor ochrony danych osobowych w samorządach

 

Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018 

26 kwietnia 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, opracowany przez ministra cyfryzacji. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania odgrywają istotną rolę w elektronizacji obrotu prawnego, ponieważ zapewniają mechanizmy bezpiecznej identyfikacji stron w komunikacji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi.

Projektowane przepisy przewidują ułatwienia w dostępie do publicznych e-usług. Obywatele, zamiast wielu loginów będą mogli logować się, korzystając z wygodnego i bezpiecznego sposobu potwierdzenia swojej tożsamości. Na przykład poprzez profil zaufany lub inny, wybrany przez nich sposób identyfikacji, w tym wprowadzone wcześniej przez Ministerstwo Cyfryzacji logowanie poprzez bankowość elektroniczną. Usługę wspierać będzie specjalny węzeł komunikacyjny (węzeł krajowy), realizując bezpieczną wymianę informacji między instytucjami (np. administracją, sądami) i osobami fizycznymi.

 

Nowe dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018 

2 maja 2018 r. minister cyfryzacji skierował do konsultacji projekt rozporządzenia nowelizującego przepisy określające katalog danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Zmiana projektowanego rozporządzenia jest konsekwencją zmian przewidzianych w procedowanej obecnie w Sejmie RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym katalogu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Projekt m.in. doprecyzowuje, zgodnie z ww. projektem ustawy nową kategorię danych – dane o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów wraz z obowiązkiem przekazywania ich przez marszałków województwa oraz dostosowuje przepisy do określonego w ww. projekcie ustawy obowiązku przekazywania danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu przez stacje demontażu pojazdów.

 

M-3 w bloku z drewna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018

30 kwietnia 2018 r. minister środowiska skierował do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o lasach, która zakłada powołanie nowej spółki, zajmującej się budowaniem wielorodzinnych domów drewnianych.

Rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego może być jednym z czynników wpływających na zwiększenie dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa, zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez tzw. „niską emisję” oraz pozytywnie  wpływać na rozwój nowoczesnych technologii w kraju. W projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego podmiotu działającego w formie spółki akcyjnej i pełniącego rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Ze względu na przedmiot działalności jednym z założycieli spółki będzie Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe. Oprócz Lasów Państwowych założycielami spółki będą także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa