Nowe kompetencje dla Regionalnych Izb Obrachunkowych

AKTUALNOŚCI - SAS 3/2017

14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, który ma za zadanie ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin.

Zaproponowano m.in., aby regionalne izby obrachunkowe kontrolowały osoby prawne, na które wpływ mają jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne. Dodatkowo regionalne izby obrachunkowe będą musiały powiadamiać organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Zmiany dotyczą również m.in. objęcia procedurą nadzorczą uchwał zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany oraz informowania przez prezesa izby właściwego organu sprawującego nadzór nad kontrolowaną jednostką o fakcie braku zawiadomienia przez tę jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu. Nowością jest także możliwość nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom nadzorczym, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie jest zdolna do wykonywania zadań publicznych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa