Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018

AKTUALNOŚCI - SAS 3/2017

Można stwierdzić, że pierwszy etap przygotowania reformy edukacji, jakim było przyjęcie przez samorządy uchwał o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego mamy już za sobą. W chwili obecnej głowy oświatowców zaprząta kwestia zatwierdzania arkuszy organizacyjnych.

W myśl art. 307 ust. 2 Przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz zmienianych ustaw: Karta Nauczyciela i o systemie oświaty a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Z powyższego wynika, że zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się zgodnie z procedurą określoną już w nowych przepisach w tym: Prawie oświatowym oraz rozporządzeniu z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
Swoiste novum w zakresie procedury zatwierdzania arkuszy organizacyjnych zostało wprowadzone w ostatnim czasie poprzez zmianę ustawy o systemie oświaty i wprowadzenie obowiązku opiniowania arkuszy przez organ nadzoru, a także przez wprowadzenie już do ustawy Prawo oświatowe kompetencji dla związków zawodowych w zakresie opiniowania arkuszy.
Rozwinięciem ustawowej procedury jest wspomniane rozporządzenie, które określa szczegółowe terminy zatwierdzania arkuszy organizacyjnych:

  • dyrektor po opracowaniu arkusza przekazuje go do zaopiniowania związkom zawodowym, które mają 10 dni na wydanie opinii, nie późnej niż do 19 kwietnia;
  • arkusz wraz z opinią związków zawodowych dyrektor przekazuje do organu prowadzącego w terminie do 21 kwietnia;
  • organ prowadzący przekazuje arkusz do zaopiniowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który ma 10 dni na wydanie opinii, nie później niż do 20 maja;
  • po uzyskaniu opinii organu nadzoru, organ prowadzący, zatwierdza arkusz w terminie do 29 maja.

Wszelkie zmiany arkusza dokonywane do 30 września wymagają przeprowadzenia analogicznego postępowania jak powyżej opisane z tym zastrzeżeniem, że czas na wydanie opinii przez związki zawodowe i organ nadzoru ulega skróceniu do 4 dni, natomiast organ prowadzący zatwierdza zmiany nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
W przypadku zaś zmian, wprowadzanych do zatwierdzonego arkusza po 30 września, organ prowadzący zatwierdza zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku takich zmian nie jest wymagane opiniowanie ich przez związki zawodowe ani organ nadzoru pedagogicznego.

Katarzyna Liszka-Michałka
Związek Powiatów Polskich

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa