SPIS TREŚCI SAS - 1 / 2017

AKTUALNOŚCI

Nowelizacja K.P.A.
Zmiany w sądach powszechnych
Kredyty hipoteczne
Nowe zasady zbierania odpadów komunalnych

ORZECZNICTWO

Czy rada gminy może upoważnić inne organy do załatwiania spraw opłat
za odpady w trybie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym?
Gmina może zakazać handlu grobami

ROZSTRZYGNIĘCIE
NADZORCZE WOJEWODY

Rada gminy nie ma uprawnień do podejmowania uchwał
w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Problem powiatów z ustaleniem godzin pracy aptek
Drugi rok nadwyżek budżetowych w samorządach
Wpływ procesów migracyjnych na dochody samorządów

TEMAT MIESIĄCA

Zmiany w prawie oświatowym

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Geodezyjne podziały nieruchomości rolnych
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie
Głosowanie rady gminy w sprawie skargi na komisję rewizyjną
Sekretarz gminy przełożonym kierownika urzędu stanu cywilnego?
Zmiany w uchwałach rad gmin dotyczących dotacji oświatowych

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Wniosek o umorzenie należności podatkowej a zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Wójt określa warunki zabudowy pomimo zaskarżonej decyzji środowiskowej
Zobowiązanie organu do wydania decyzji o określonej treści
Decyzja o zwrocie nieruchomości
Pozbawienie strony udziału w postępowaniu administracyjnym a uwzględnienie skargi przez sąd
Starosta zobowiązany do prowadzenia pozabilansowej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa?

FINANSE SAMORZĄDU

Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych bez planu finansowego?
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w 2017 r.
Prowadzenie dodatkowej zarobkowej działalności przez gminną bibliotekę

POWIATY

Starosta musi zweryfikować wniosek policji o sprawdzenie stanu zdrowia kierowcy
Obowiązki starosty w dofinansowaniu kosztów szkolenia pracowników
Powiaty sporządzają wykaz szkód historycznych

PRAWO PRACY

Zaległa nagroda jubileuszowa
Wyliczenie odprawy emerytalnej pracownika samorządowego
Zapisy określające staż pracy w regulaminie wynagradzania?
Umowa z pełnomocnikiem ds. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Umowy zlecenia z głównym księgowym?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Skutki zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
Podmioty grupy kapitałowej mogą składać konkurencyjne oferty
Trudności we współpracy nie stanowią podstawy do zmiany umowy
Współpraca pomiędzy wykonawcami a zmowa przetargowa

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa