SPIS TREŚCI SAS 2 / 2019

AKTUALNOŚCI

Związek Miast Polskich proponuje zmiany
w wynagradzaniu pracowników samorządowych
Święto Wolności i Praw Obywatelskich
Karta Nauczyciela – nowelizacja
Rachunkowość budżetowa JST

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Dostęp do informacji publicznej przetworzonej w świetle wyroku TK z 18 grudnia 2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW

PGE Energia Ciepła z ofertą dla samorządów na rozwój
i modernizację lokalnych systemów ciepłowniczych

ANALIZY I KOMENTARZE

Procedura zgłaszania naruszeń danych osobowych w praktyce JST
Co dla samorządów oznacza wdrożenie tzw. „dyrektywy policyjnej”?
Tajemnica przedsiębiorcy a dostęp do informacji publicznej
Obowiązki i uprawnienia radnego pełniącego funkcję sołtysa
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy wójt może żądać danych o finansach placówki w trybie dostępu do informacji publicznej?
Czy gmina może osiągać dochód z prowadzenia myjni samochodowej?
Czy uchwała o utworzeniu straży gminnej jest aktem prawa miejscowego?
Uchwała o odwołaniu starosty podjęta po głosowaniu z naruszeniem terminu

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Jak odróżnić petycję, skargę i wniosek?
Czy można nadać decyzji klauzulę prawomocności
z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania?
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Czy inwestor może zaniechać zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych?

FINANSE SAMORZĄDU

Opłata miejscowa a jakość powietrza w gminie
Doręczenie decyzji podatkowej na nieaktualny adres
Program „Dobry start” – świadczenia na niepełnoletnie dziecko

PRAWO PRACY
Ewidencja czasu pracy kierowników jednostek organizacyjnych gminy
Działalność gospodarcza pracownika samorządowego a podejrzenie o nieuczciwość
Zwrot kosztu delegacji niezleconej przez pracodawcę?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Usterkowy czy bezusterkowy odbiór robót budowlanych?
Zmiana katalogu wyłączeń w stosowaniu Prawa zamówień publicznych
Zamawiający może weryfikować realność udostępnianego potencjału
Błędny wyrok KIO w zakresie podpisu elektronicznego
Gwarancja wadialna w formie elektronicznej

 

DODATEK - BIULETYN SAMORZĄDOWCA - NOWOŚĆ!

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Coraz mniej czasu na przygotowanie raportu o stanie gminy/powiatu
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich obligatoryjna w każdej gminie i w każdym powiecie
Rozpoczęto prace nad nową ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

SAMORZĄDOWE ANALIZY PRAWNE

Czy raport o stanie gminy musi być samodzielnie
przygotowany przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta?
Ograniczenie biernego prawa wyborczego
w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Projekt zmian w wynagrodzeniu wójta, burmistrza, prezydenta i starosty
Trybunał Konstytucyjny ponownie o janosikowym

ZE ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH

W obronie granic

ZE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

ZE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
Sytuacja szpitali powiatowych

SĄDY O SAMORZĄDACH

Uchwała o nieudzieleniu absolutorium narusza interes prawny osoby,
pełniącej funkcję wójta, burmistrza, prezydenta
Zakaz kumulacji ról prezydenta miasta na prawach powiatu w tej samej sprawie
Nadzór wojewody nad zarządzeniami starosty
Rada gminy, uchwalając regulacje w zakresie budżetu obywatelskiego,
nie może scedować na wójta, burmistrza, prezydenta swoich kompetencji

DOTACJE DLA SAMORZĄDÓW

Nowy program dotacyjny dla samorządowych spółek ciepłowniczych

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Gmina ma obowiązek uprzątnąć teren tarczy zegara słonecznego
Organ nadzorujący stowarzyszenie nie jest uczestnikiem w postępowaniu rejestrowym
Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC w okresie przedłużającej się naprawy samochodu

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Udostępnianie informacji o nagrodach dla pracowników urzędu marszałkowskiego
Ochrona stosunku pracy radnego
Zgoda rady na bezprzetargową dzierżawę gruntu

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Statut gminy powinien zawierać wszystkie uregulowania przewidziane ustawą o samorządzie gminnym
Przewodniczący rady gminy nie może wyznaczać radnemu terminu na złożenie ślubowania
Drogą gminną może być tylko droga należąca do gminy
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa