SPIS TREŚCI SAS 3 / 2020

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Energia odnawialna
Spółdzielnie energetyczne
Uprawnienia zawodowe geodetów
Prowadzenie prac geodezyjnych
Prawo energetyczne
Hulajnogi elektryczne i inne środki transportu osobistego

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Uchwała rady miasta nie może ograniczyć prawa nauczycieli
do dodatku za wychowawstwo, wynikającego z przepisów prawa
Do przyznania dotacji niepublicznym przedszkolom
w ustawowej wysokości nie jest konieczna uchwała rady gminy

ANALIZY I KOMENTARZE

Gospodarka odpadami komunalnymi w okresie epidemii
Numer księgi wieczystej to dane osobowe
Interpelacje radnych na przykładzie ustawy o samorządzie gminnym
Nowe zadanie samorządu na skutek zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Niezdolność do pracy wójta w czasie stanu epidemicznego
Zmiana aktu własności ziemi – zadanie wójta czy starosty?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Od kiedy zawieszenie terminów w postępowaniu
administracyjnym w okresie epidemii?
Jak w okresie zagrożenia epidemią wydać decyzję administracyjną?
Czy proces inwestycyjno-budowlany w Polsce wymaga zmian w prawie?
Obowiązek zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

FINANSE SAMORZĄDU

Z powodu epidemii zwiększone limity zwolnień
z podatku dochodowego świadczeń socjalnych
Finansowanie nauczycieli w ramach unijnego projektu

PRAWO PRACY

Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w czasie epidemii
Czy dyrektor szkoły łamie przepisy nauczając
w tych samych godzinach pracy w dwóch placówkach?
Czy dyrektor szkoły narusza prawo
nauczyciela do ochrony danych osobowych?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Odmowa podpisania umowy w czasie epidemii
nie musi skutkować zatrzymaniem wadium
Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym upraszcza procedury zamówień publicznych
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom wpływa na jawne otwarcie ofert
Szczególne zasady odstąpienia od umowy

 

DODATEK - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 3 / 2020

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Nowy termin na dostosowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi
Nowy termin na dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r.
Wyższe maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Procedura absolutoryjna i raport o stanie gminy, powiatu i województwa w 2020 r.
Samorząd w dobie pandemii – konieczność zapewnienia potencjału finansowego
Zapewnienie ciągłości sprawowania władzy w czasie epidemii 
– przejęcie obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Obowiązki pracodawców samorządowych w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych
Janosikowe – największy spadek dochodów w województwie mazowieckim
Subwencja regionalna – sześć lat po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

SĄDY O SAMORZĄDACH

Organem określającym regulacje umowne w sprawie programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a nie rada gminy
Rada nie może przekazać wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
kompetencji do udzielania dotacji oraz ustalania jej wysokości

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów

Z GMIN I POWIATÓW

Gminny Bon Inwestycyjny – prośba o poparcie idei wniosku

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Korespondencja służbowa w pracy gmin i powiatów

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 3 / 2020

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Roszczenie miasta o zwrot bonifikaty od osoby znajdującej się w wyjątkowej sytuacji życiowej
Odpowiedzialność za szkodę na drodze może należeć do powiatu, jak i poszkodowanego

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Wybór radnego do komisji rady gminy nie jest uzależniony od jego zgody
Pismo bez podpisu nie jest decyzją administracyjną

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Czynniki uwzględniane przez radę gminy przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Nie ma podstaw do podawania przez radę miasta definicji „pojazdu” w akcie prawa miejscowego

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Obowiązek opiniowania uchwały rady gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Przedmiotem opodatkowania może być nieruchomość z domkiem letniskowym, a nie sam domek
Różnicując stawki opłaty targowej rada gminy musi uwzględnić wszystkie możliwe formy i sposoby sprzedaży

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa