Rada miasta nie może uchylić uchwały unieważnionej wcześniej wyrokiem sądu administracyjnego

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY - ORZECZNICTWO 4/2020

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r., nr PN-IV.4131.55.2020.BS

Rada miasta nie może stwierdzić utraty mocy obowiązującej uchwały, której nieważność została uprzednio stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego, stwierdzającego częściową nieważność uchwały rady miasta w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawowych, pobierającym naukę w placówkach oświatowych na terenie miasta. W § 2 uchwały rada zawarła postanowienie o utracie mocy uchwały dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu miasta.
– Zamieszczenie powyższego postanowienia w uchwale nie znajduje jakiejkolwiek podstawy prawnej, bowiem nieważność uchwały z dnia 25 kwietnia 2019 r. stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku prawomocnym wyrokiem z dnia 21 listopada 2019 r., (...). Stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie wyroku sądu administracyjnego eliminuje ją z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc, tworząc stan, w jakim uznany za nieważny akt należy traktować jako akt, który nigdy nie wszedł do obrotu prawnego. Tym samym należy przyjąć, że na mocy § 2 podjętej przez siebie uchwały rada miasta uchyliła nieistniejącą uchwałę – wskazał Wojewoda Pomorski.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa