Czy gmina zobowiązana jest do udostępnienia skanu oświadczenia radnego powiatu na wniosek mieszkańca?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 1 / 2021

OPIS SYTUACJI:

Mieszkaniec gminy w ramach dostępu do informacji publicznej złożył wniosek o udostępnienie skanu pisemnej informacji radnego powiatowego, która została odczytana na prośbę przewodniczącego rady gminy podczas sesji (w związku z brakiem możliwości osobistego uczestniczenia w sesji rady gminy, radny powiatowy wystąpił z wnioskiem do przewodniczącej rady o odczytanie na sesji złożonej przez niego na piśmie informacji). Transmisje z sesji rady gminy są dostępne na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i dodatkowo do nagrania audiowizualnego dodano napisy, celem zapewnienia dostępności cyfrowej obrad rady.

PYTANIE

Uwzględniając możliwość zapoznania się przez wnioskodawcę z treścią żądanej informacji poprzez obejrzenie nagrania z sesji, w tym odsłuchanie/odczytanie z napisów, czy możemy odesłać wnioskodawcę do informacji już udostępnionej przed podmiot (wnioskodawca wnosi wyraźnie o skan pisma/informacji)?

ODPOWIEDŹ

Gmina zobowiązana jest do udostępnienia skanu przedmiotowego oświadczenia radnego powiatowego.

Przepis art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stanowi, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  • wglądu do dokumentów urzędowych;
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

DOKUMENT URZĘDOWY

Przepis ten rozróżnia zatem prawo do informacji publicznej, polegające na dostępie do sesji rady gminy (posiedzenie kolegialnego organu pochodzącego z powszechnych wyborów) od prawa do informacji publicznej realizowanego poprzez wgląd do dokumentów urzędowych. Definicję dokumentu urzędowego określa art. 6 ust. 2 u.d.i.p. Zgodnie z tym przepisem dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

JAWNOŚĆ DZIAŁANIA ORGANÓW GMINY

Zgodnie zaś z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy (ust. 2).
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy (ust. 3).
W judykaturze przedmiotu ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną na gruncie u.d.i.p. nie zawęża się do definicji tego pojęcia zawartej w Kodeksie karnym (art. 115 § 19 k.k.). Po pierwsze Kodeks karny jest regulacją podstawową dla norm prawa karnego, nie zaś administracyjnego. Po drugie racjonalny ustawodawca nie zawarł w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. odesłania do definicji ww. pojęcia ujętej w Kodeksie karnym, gdy tymczasem uczynił to względem pojęcia funkcjonariusza publicznego w art. 6 ust. 2 u.d.i.p. Przyjmując zatem racjonalność działania ustawodawcy założyć należy, że jego wolą było nadanie pojęciu „osób pełniących funkcje publiczną” autonomicznego znaczenia na gruncie u.d.i.p. (vide: wyrok NSA z dnia 14.07.2020 r., sygn. akt I OSK 2842/19, Lex nr 3042557).
W świetle powyższego informacja pisemna radnego powiatowego, podpisana przez tego radnego, w ramach jego kompetencji jako radnego powiatowego, stanowi dokument urzędowy w rozumieniu przepisów u.d.i.p.
Przepis art. 7 ust. 1 u.d.i.p. stanowi, że udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8;
udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11;
wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
udostępniania w centralnym repozytorium.
W myśl zaś art. 10 ust. 1 u.d.i.p., informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Obowiązek udostępnienia informacji publicznej na wniosek istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada żądanej informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 11.03.2015 r., sygn. akt I OSK 934/14, Lex nr 1667851).

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 u.d.i.p., udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

W niniejszej sprawie w BIP nie został zamieszczony skan pisemnego oświadczenia radnego powiatowego. W BIP dostępne jest nagranie z sesji rady gminy, podczas której zostało odczytane to oświadczenie radnego powiatowego. Trudno jednak ocenić, w sytuacji braku dostępu do skanu tego oświadczenia, czy treść odczytana podczas sesji rady gminy jest w 100% tożsama z treścią pisemnego oświadczenia radnego powiatowego.
W związku z powyższym gmina zobowiązana jest do udostępnienia skanu przedmiotowego oświadczenia radnego powiatowego.

Sławomir Pyźlak
radca prawny

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa