Trwający stan epidemii umożliwia zmianę umowy o zamówienie publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 1 / 2021

Urząd Zamówień Publicznych reprezentuje pogląd zgodnie z którym do umów zawartych w czasie epidemii, których wykonawcy zostali wybrani w wyniku rozstrzygnięcia procedur wszczętych po ogłoszeniu stanu epidemii, możliwe jest zastosowanie art. 15r ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Przepis art. 15r ust. 4 wskazanej powyżej ustawy umożliwia zamawiającemu po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem Covid-19, o których mowa w art. 15r ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonanie zmiany umowy, w szczególności przez:

  • zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy, lub jej części,
  • zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
  • zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych przyjmując wskazane powyżej rozwiązania ustawodawca zakładał objęcie zakresem stosowania przepisu art. 15r ust. 4 wszystkie umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile ich wykonanie jest zagrożone przez Covid-19. Możliwość dokonywania zmian w umowach o wykonanie zamówienia publicznego w oparciu o wskazany powyżej przepis ma na celu minimalizację negatywnych skutków gospodarczych wynikających z panującej epidemii. Założeniem przepisu jest zapewnienie trwałości i ciągłości realizacji umów, w warunkach, gdy okoliczności związane z wystąpieniem Covid-19 wpływają lub mogą wpłynąć na ich należyte wykonanie.
W konsekwencji art. 15r ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znajduje zastosowanie do wszystkich umów o wykonanie zamówienia publicznego niezależnie od daty ich zawarcia, a więc zarówno tych podpisanych przed ogłoszeniem stanu epidemii, jak i umów stanowiących wynik procedur przetargowych wszczętych po ogłoszeniu epidemii – w tym również w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych.
Zatem umowy zawierane również w 2021 r., jeżeli wpływ na ich realizację ma Covid-19, mogą zostać zmienione zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem.

Marek Okniński

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa