SPIS TREŚCI SAS 2 / 2021

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Karta Dużej Rodziny
Pomoc społeczna
Narodowy spis powszechny
Prawo o ruchu drogowym

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Uchwała w sprawie diet radnych nie jest aktem prawa miejscowego

ANALIZY I KOMENTARZE

Uchwały organów stanowiących JST w sprawie bonifikat
udzielanych od ceny sprzedaży nieruchomości tych jednostek
Oświadczenia majątkowe radnych i pracowników samorządowych – procedura i zasada jawności
Czy w stanie epidemii możliwy jest udział radnego
przebywającego na zwolnieniu lekarskim w sesji rady gminy?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Brak zabezpieczeń teleinformatycznych w urzędzie gminy/miasta
uniemożliwia elektroniczne przetwarzanie danych
W jakim zakresie wójt (burmistrz, prezydent miasta)
może udostępnić na wniosek dane osobowe mieszkańców?
Współpraca szkoły z fundacją w zakresie wykonywania autorskich projektów przez uczniów

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Uchybienie i przywrócenie terminu zgłaszania nabycia pojazdu w czasie epidemii
Czy skarga musi zawierać adres zamieszkania czy wystarczy adres e-mail?

FINANSE SAMORZĄDU

Czy do ceny sprzedaży własności gminnego gruntu należy doliczyć podatek VAT?
Spór sądowy między miastem a mieszkańcem o wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Czy brak terminiowego wypłacenia pracownikom należnego wynagrodzenia,
może stanowić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych?

PRAWO PRACY

Sporządzanie harmonogramów i rozliczanie godzin pracy
w równoważnym systemie czasu pracy
Czy pracownik samorządowy na etacie może pracować
dla swojego urzędu na umowę zlecenie?
Służba przygotowawcza – tylko zdany egzamin czyni urzędnikiem w JST

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zasada jawności w zamówieniach publicznych w czasie COVID-19
Zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych ISO może być kryterium oceny
Termin podpisania umowy w nowym Prawie zamówień publicznych
Nowe zasady obliczania terminu udzielenia wyjaśnień treści SWZ
Korzyści z negocjacji w trybie podstawowym

 

 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2021

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Ustawa „lokal za grunt” uchwalona
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma ruszyć w lipcu 2021 r.
Projekt stworzenia społecznych agencji najmu

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Ocena wyników budżetów JST za 2020 r. – spadek nadwyżek operacyjnych
Miasta na prawach powiatu i gminy miejskie w trudniejszej sytuacji finansowej
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) zamiast towarzystw budownictwa społecznego (TBS)
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa finansowym wsparciem dla gmin nie tylko w ramach SIM
Obowiązki podmiotu zatrudniającego i uprawnienia kontrolne PIP w świetle nowelizacji ustawy o PPK

SĄDY O SAMORZĄDACH

Wynik audytu nie uzasadnia rozwiązania przez wójta,
burmistrza, prezydenta miasta stosunku pracy z sekretarzem

Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie może bez upoważnienia
ustawowego podwyższyć wynagrodzeń z rezerwy ogólnej

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

W Kamiennej Górze rusza program profilaktyki osteoporozy

Z GMIN I POWIATÓW

Krajowa Polityka Miejska 2030

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Punktualność w działalności pracowników JST

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 2 / 2021

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Okres, w czasie którego pracownik samorządowy miał prawo
do zasiłku dla bezrobotnych, jest wliczany do emerytury

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Pracownicy placówek oświatowych, realizujący zadania przejmowane
przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, stają się jego pracownikami z mocy prawa

Kabiny telefoniczne nie mają cech małej architektury,
stanowią obiekt budowlany podlegający opodatkowaniu

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rada miasta we wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
nie może wymagać podania danych osobowych

Uchwała rady gminy w sprawie diet radnych
nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Rada miejska nie może przekazać swoich kompetencji odnośnie
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne kierownikowi OPS

W uchwale rady miejskiej nie można wprowadzić do kryterium
odmowy najmu lokalu dodatkowego przypadku niezgodnego z ustawą

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada gminy nie może nakładać na mieszkańców dodatkowych obowiązków ponad te,
które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwała rady gminy nie może zobowiązać inkasentów do wydawania
pokwitowań pobranych opłat w określony sposób i formie

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa