Informacje o środowisku

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

1 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Projekt nowelizacji przewiduje uchylenie przepisów pozwalające warunkowo wyłączyć obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy przedsięwzięciach polegających na jednorazowym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową. Dotychczas, jednorazowe wydłużenie koncesji – w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin – było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa