Kwarantanna pracownika samorządowego a prawo do urlopu wypoczynkowego

PRAWO PRACY - SAS 3/2021

PYTANIE

Czy w okresie kwarantanny, na którą został skierowany pracownik w związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19, ma on prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, więc pracownik, który świadczy pracę zdalną podczas kwarantanny zachowuje prawo do możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwanej dalej k.p., jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

W myśl zaś art. 166 k.p., część urlopu niewykorzystaną z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Z wyżej cytowanych przepisów wynika zatem, że pracownik nie może korzystać z urlopu wypoczynkowego w okresie, w którym jest nieobecny w pracy z usprawiedliwionych przyczyn. Katalog przyczyn usprawiedliwionej nieobecności zawarty w art. 165 k.p. ma charakter przykładowy („w szczególności”), nie jest zatem katalogiem zamkniętym.
Z wyżej powołanych przepisów a contrario wynika również, że pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w okresie kwarantanny.
Nie ulega wątpliwości, że taką usprawiedliwioną przyczyną nieobecności pracownika w pracy jest skierowanie pracownika na obowiązkową kwarantannę w związku z kontaktem z osobą zakażoną COVID-19.
Przepis art. 4h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8. W takim przypadku pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 k.p., ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach (ust. 2).
Zgodnie z art. 4hb ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 k.p., albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.
Oznacza to, że w okresie obowiązkowej kwarantanny, w związku z kontaktem z osobą zakażoną COVID-19, pracownik może świadczyć pracę zdalnie. Skoro pracownik świadczy w tym okresie pracę, to tym samym może korzystać z urlopu wypoczynkowego.
Analogiczne stanowisko wyraziło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w komunikacie z dnia 31 grudnia 2020 r. W dniu 28 stycznia 2021 r. MRPiT doprecyzowało swoje stanowisko w zakresie udzielania urlopu na kwarantannie wskazując, że udzielenie urlopu wypoczynkowego w trakcie odbywania kwarantanny jest niedopuszczalne jeśli pracownik objęty kwarantanną nie wykonuje pracy w trybie zdalnym. Resort przypomniał też, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, więc pracownik, który świadczy pracę zdalną podczas kwarantanny zachowuje prawo do możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Powyższe stanowisko MRPiT jest zbieżne ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy.

Sławomir Pyźlak
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),
– Komunikat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 grudnia 2020 r.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa