Młodzieżowe rady na nowych zasadach

AKTUALNOŚCI | ALERTY PRAWNE

Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmieniono zasady, na jakich mają być tworzone, a następnie działać młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów i młodzieżowe sejmiki województw. W wyniku wprowadzonych zmian rady te będą:

  • powstawały za zgodą odpowiednio rad gmin, rad powiatów, sejmików województw z inicjatywy własnej lub na wniosek odpowiednio:

– wójta (burmistrza, prezydenta), zarządu powiatu, zarządu województwa;

  • – podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy, powiatu, województwa;
  • miały charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny;

– mogły kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały, na które odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent), starosta powiatu, marszałek województwa lub osoby przez nich wyznaczone będą obowiązani do udzielenia odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa