Sąd nie może zmusić wójta, burmistrza, prezydenta miasta do przekazania informacji radnemu

SĄDY O SAMORZĄDACH

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 stycznia 2021 r., sygn. akt II SA/Ke 1068/20

Wykonując swój mandat radny ma prawo żądać udostępnienia mu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacji i materiałów. Tak wynika z treści ustawy o samorządzie gminnym. Żądaniu radnego wójt powinien uczynić zadość w terminie 14 dni. Jeżeli wójt tej powinności nie wypełni, to radny nie może liczyć,
że sąd administracyjny zobowiąże organ wykonawczy gminy do działania.

Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, które zapadło 29 stycznia 2021 r. Sąd rozpatrywał spór pomiędzy wójtem a radnym. Ten ostatni żądał – na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – udostępnienia mu przez wójta określonych informacji i materiałów (kserokopii konkretnie wskazanych w żądaniu operatów szacunkowych).
Wójt częściowo żądanie radnego spełnił, ale częściowo odmówił jego wypełnienia.
Radny wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Wskazał w niej, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.” A z kolei z ustępu 6 tego artykułu wynika, że „Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania”.
W odpowiedzi na skargę radnego wójt wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie, podkreślając że o ww. dokumenty radny wystąpił, powołując się na przepis art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
W ocenie wójta pismo, na które radny wniósł skargę (o odmowie udzielenia radnemu kopii operatów szacunkowych) nie mieści się w katalogu aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego. – Czynności realizowane przez podmioty zobowiązane do udostępnienia radnym informacji i materiałów, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym nie podlegają kognicji sądów administracyjnych, a czynność będąca przedmiotem złożonej skargi w żaden sposób nie kształtuje sytuacji prawnej skarżącego – argumentował wójt.
Kielecki sąd administracyjny przychylił się do stanowiska prezentowanego przez wójta i postanowił o odrzuceniu skargi radnego.
W swoim orzeczeniu kielecki sąd administracyjny wskazał po pierwsze, że przepis art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie wskazuje sankcji w przypadku, gdyby wójt powyższy termin naruszył, bądź też bezpodstawnie odmówił udzielenia informacji. – Ujemnych konsekwencji na skutek zaniechania ze strony wójta poszukiwać należałoby w możliwości podjęcia działań dyscyplinujących przez organ nadzoru stosownie do art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, działania wójta mogą być także negatywnie oceniane w procedurze udzielania mu wotum zaufania na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Niemniej jednak odmowa udostępnienia żądanych przez radnych informacji nie została poddana kognicji sądów administracyjnych – sprawy te nie zostały bowiem wymienione w art. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – podkreślił WSA w Kielcach.
Po drugie uznał zaś, że skoro sądy administracyjne nie są uprawnione do kontroli legalności działań podejmowanych przez organy samorządu gminy w trybie art. 24 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, to nie należą do właściwości sądów administracyjnych również skargi na bezczynność w tym zakresie (por. art. 3 § 2 pkt 8 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Z powyższego wynika zatem, że radny może żądać udostępnienia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacji i materiałów z powołaniem się na art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ale nie może liczyć, że sąd administracyjny przymusi organ wykonawczy gminy do wypełnienia tego żądania.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa