Podejmując uchwałę dot. opłat za zezwolenie alkoholowe, rada miasta powinna działać wyłącznie w granicach upoważnienia

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 20 kwietnia 2021 r., nr PN-II.4131.118.2021

Przepis art. 31zzca ustawy COVID-19 zawiera szczegółowe upoważnienie, określające precyzyjnie materię, jaką pozostawiono uregulowaniu przez radę gminy. Nie daje ono radzie gminy prawa, ani do stanowienia aktów regulujących zagadnienia innych niż wymienione w przytoczonym przepisie, ani też do podejmowania regulacji w sposób odmienny, niż wskazany
przez ustawodawcę, gdyż oznaczałoby to wyjście poza zakres upoważnienia.

Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego, stwierdzającego nieważność części przepisów uchwały rady miasta, w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.
Rada miasta przedmiotową uchwałą przyznała zwolnienie w całości z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 r. (§1 uchwały). Zgodnie z § 2 uchwały zezwolenia opłacone do końca stycznia 2021 r. zostaną zwrócone do końca kwietnia 2021 r. na konto bankowe przedsiębiorcy, po uprzednim dołączeniu kserokopii dowodu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.
Wojewoda Lubelski wskazał, że art. 31zzca ustawy COVID-19 zawiera upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia ulg dotyczących opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
zwolnienia z opłaty z możliwością przyznania zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r.,
przedłużenia terminu z zastrzeżeniem, że termin wniesienia opłaty należnej w 2021 r. może zostać przedłużony do 31 grudnia 2021 r.
Wojewoda Lubelski wskazał, że przepis art. 31zzca ustawy COVID-19 zawiera szczegółowe upoważnienie, określające precyzyjnie materię, jaką pozostawiono uregulowaniu przez radę gminy, tj. przyznanie określonych przez ustawodawcę ulg dotyczących opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Na podstawie tego przepisu rada miasta nie posiada kompetencji do regulowania trybu postępowania w tych sprawach ani nakładania obowiązków warunkujących uzyskanie ulgi na przedsiębiorców, którym zostały przyznane ulgi w zakresie wnoszonych przez nich opłat. Tymczasem rada miasta uzależniła uzyskanie zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. od uprzedniego dołączenia kserokopii i dowodu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.
W ocenie organu nadzoru, podejmując uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, rada miasta powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia i w jego granicach, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia lub z jego przekroczeniem.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa