Wójt nie może wprowadzić okresowego zakazu amatorskiego połowu ryb

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 15 czerwca 2020 r., nr WNP-P.4131.6.2020.PC

Organ wykonawczy gminy nie może – z powołaniem się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym – wprowadzić okresowego zakazu wędkowania. Takie uprawnienia przysługują wyłącznie zarządowi województwa i na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego, stwierdzającego nieważność zarządzenia wójta gminy w sprawie okresowego zakazu wędkowania na zbiornikach wodnych administrowanych przez gminę. W § 1 przedmiotowego zarządzenia wójt gminy wprowadził „zakaz amatorskiego połowu ryb w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w miejscowościach administrowanych przez gminę – do 30.06.2020 roku.” Jako podstawę prawną Zarządzenia wskazano przepisy: art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 i 4 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wójt może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia tylko w szczególnych przypadkach (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Przesłanki faktyczne i prawne stanowienia przepisów porządkowych przez organy gminy określa art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Tak więc dla wydania przez wójta przepisów porządkowych konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek: przepis porządkowy można wydać jedynie w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach porządkowych; zachodzi konieczność ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Natomiast art. 41 ust. 2 tejże ustawy dodatkowo ustanawia dla organu wykonawczego przesłankę „przypadku niecierpiącego zwłoki”, przez który należy rozumieć sytuację, w której zagrożone są dobra, o których mowa w art. 40 ust. 3, a niepodjęcie natychmiastowych działań, w tym także niewydanie przepisów porządkowych, może spowodować ich jakikolwiek uszczerbek. Inaczej mówiąc, z „przypadkiem niecierpiącym zwłoki” związane jest realne, rzeczywiste, już istniejące lub wysoce prawdopodobne i nieodległe (bliskie) ugodzenie w dobra chronione ustawowo, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Zdaniem organu nadzoru, zakaz amatorskiego połowu ryb nie mieści się w przesłankach wyżej wskazanych. Zgodnie z lakonicznym uzasadnieniem znajdującym się na wstępie omawianego aktu, zarządzenie zostało wydane w związku “(…) z niskimi opadami atmosferycznymi oraz wysokimi temperaturami powietrza, w trosce o zapewnienie przetrwania gatunków ryb i ptactwa wodnego, a także ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą brak wody dla mieszkańców gminy, stanowiący zbiornik przeciwpożarowy”. Intencja wydania zarządzenia nie jest spójna i w żaden sposób nie chroni dóbr wskazanych w art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, tj. życia lub zdrowia obywateli, porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Przede wszystkim jednak wskazać należy, że zagadnienie amatorskiego połowu ryb reguluje ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2019 r. poz. 2168). Zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 2 tej ustawy: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu ochrony ryb i zapewnienia rybom możliwości odbycia tarła, zarząd województwa może w drodze uchwały wskazać miejsce i czas, w którym obowiązuje całkowity albo częściowy zakaz amatorskiego połowu ryb.”, natomiast zgodnie z art. 17 ust. 7 przywołanej ustawy, zabronione jest uprawianie amatorskiego połowu ryb w miejscu i czasie wskazanym w uchwale; naruszenie tego zakazu jest wykroczeniem z art. 27b ust. 1 pkt 2 lit. c tejże ustawy.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa