Jeżeli w uchwale dot. dotacji dla klubów sportowych rada miejska nie wyłączyła klubów zawodowych, to jej projekt należy zgłosić do UOKiK

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 2 marca 2021 r., nr VII/499/2021

Uchwała, określająca zasady dotowania działających na terenie gminy klubów sportowych, powinna określać maksymalną wysokość dotacji, o którą kluby sportowe mogą się ubiegać.Jej projekt należy też zgłosić Prezesowi UOKiK, jeżeli z możliwości ubiegania się o dotacje nie wyłączono klubów zawodowych, działających w formie spółek: akcyjnej bądź z o.o.

Tak wynika z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, stwierdzającej nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie warunków, w tym organizacyjnych i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy.
Rada miejska postanowiła określić uchwałą zasady wspierania sportu. Cel publiczny określono w § 2 uchwały. Realizacja ustalonego celu publicznego, zgodnie z postanowieniami § 2 uchwały nastąpiłaby poprzez udzielanie dotacji kubom sportowym, działającym na obszarze gminy. Zgodnie z § 5 uchwały, decyzję w sprawie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmuje burmistrz miasta i gminy, w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy, po zapoznaniu się z protokołem oceny wniosków sporządzonym przez komisję ds. oceny ofert. W § 7 ust. 1 uchwały, organ stanowiący przyznał burmistrzowi miasta i gminy kompetencje do przyznania dotacji oraz określenia jej wysokości.
Badając tę uchwałę Kolegium RIO w Rzeszowie stwierdziło następujące uchybienia: projekt uchwały nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; w treści uchwały nie została określona maksymalna wysokość dotacji, która może zostać przyznana przez burmistrza miasta i gminy.
Jak wyjaśniło Kolegium RIO w Rzeszowie, nieokreślenie przez organ stanowiący w podjętej uchwale wysokości dotacji możliwej do uzyskania przez ubiegające się podmioty i pozostawienie dowolności w tym zakresie po stronie organu wykonawczego gminy, nie znajduje uzasadnienia w regulacjach ustawowych. Ustawa o sporcie stanowi bowiem, iż warunki i tryb finansowania zadania własnego, jakim jest między innymi tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, stanowi kompetencję organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, który może dokonywać tego w drodze uchwały. Stanowisko takie zostało również wyrażone w wyroku WSA w Rzeszowie z 10 maja 2018 r. (sygn. akt ISA/Rz266/18). Sąd wskazał w nim, że uchwała regulująca zasady udzielania dotacji konkretnym beneficjentom określa warunki ubiegania się o nie, wśród których mieści się również sprecyzowana wysokość dotacji, o jaką może ubiegać się dany podmiot.
Rzeszowska Izba wskazała także, że uchwała nie została zgłoszona do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, zawodowe kluby piłkarskie traktowane są jak przedsiębiorstwa, a zatem wsparcie dla tych przedsiębiorstw może stanowić pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby jednak ustalić, czy w danej sprawie udzielona została pomoc publiczna, trzeba oceniać każdy przypadek indywidualnie. Zdaniem Komisji Europejskiej profesjonalne kluby sportowe, które dokonują czynności gospodarczych, takich jak transfery zawodników, zawieranie umów sponsorskich lub reklamowych, czy sprzedaż gadżetów klubowych, są traktowane jako przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów dotyczących konkurencji zawartych w TFUE. W przypadku lokalnych amatorskich klubów sportowych z praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej wynika, iż w większości krajów europejskich działają one dzięki pomocy, głównie ze środków samorządów lokalnych. Sportowy, społeczny i rekreacyjny wymiar amatorskich klubów sportowych sprawiają, że są one ważne dla władz publicznych, które dostrzegają rolę sportu w promowaniu integracji zdrowego trybu życia. Jako że kluby te, co do zasady nie prowadzą działalności gospodarczej, w przeciwieństwie do zawodowych klubów sportowych, otrzymane przez nie wsparcie ze środków publicznych nie jest objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o sporcie, w skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe, działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa uchwała nie wyłącza z kręgu podmiotów ubiegających się o dotację zawodowych klubów sportowych, wymagała zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa