XIX Kongres Gmin Wiejskich

OSSA – 18-19 WRZEŚNIA 2019 r.

Osią głównej dyskusji tegorocznego Kongresu jest szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska. Realizacja gminnych zadań w tym zakresie jest coraz bardziej złożona i kosztowna. Ciągłe dopracowywanie regulacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, przy równoczesnym gwałtownym wzroście kosztów, susza i jej konsekwencje (m.in. zaopatrzenie w wodę), nierozwiązane problemy z gospodarką ściekową, wzrost cen energii - to tylko niektóre z problemów przyprawiających o ból głowy każdego z nas. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że są to ważne dla mieszkańców zagadnienia, które mają wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. Mimo naszych wieloletnich wysiłków i istotnych osiągnięć związanych z ochroną środowiska, przed nami ciągle stoją duże wyzwania.

Po ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omawiana była sytuacja finansowa samorządów terytorialnych, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu na Kongresie specjalnej debaty o finansach gminnych, szczególnie mając na uwadze m.in. planowane zmniejszenie dochodów z podatku PIT, szybki wzrost wydatków bieżących, finansowanie podwyżek nauczycieli.

Głównym celem naszego spotkania jest wsparcie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w obszarach poruszanych podczas Kongresu, poprzez przybliżenie aktualnej wiedzy o przyjmowanych i planowanych zmianach legislacyjnych w tym obszarze, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, przyjęcie wniosków, które mogą pomóc ministerstwom i instytucjom do wypracowania jeszcze bardziej efektywnych i dopasowanych do specyfiki obszarów wiejskich regulacji i niezbędnych działań wspierających.

Kongres jest objęty patronatem Ministra Środowiska

Do udziału w debatach zaprosiliśmy przedstawicieli odpowiednich departamentów Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii. W realizację Kongresu aktywnie włączone są również inne instytucje, m.in.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Udział przedstawicieli tych resortów i instytucji gwarantuje konstruktywną dyskusję i liczymy, że wnioski będą miały przełożenie na tworzenie lepszych warunków do realizacji gminnych zadań związanych z ochroną środowiska.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy na Kongres również pracowników samorządowych, Przewodniczących Rad i Radnych oraz Skarbników, dla których przygotowaliśmy specjalny odrębny program w ramach V Forum Skarbników Gmin Wiejskich.

Koleżanki i Koledzy, swoją obecnością zamanifestujmy naszą jedność i determinację w dążeniu do rozwiązania wspólnych problemów. Proszę Was o niezawodny udział w największym dorocznym spotkaniu przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

http://zgwrp.pl/aktualnosci/zaproszenia/1535-zaproszenie-na-xix-kongres-gmin-wiejskich

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa