Wywiad z Szymonem Chrostowskim

– Prezesem Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - SAS5/2019

Od jak dawna działa Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”?

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2004 roku przez pacjentów i lekarzy. Ma na celu promowanie problematyki zdrowotnej i chorób cywilizacyjnych, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzimy działania edukacyjne w obszarze zdrowia zorientowane na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Naszą misją jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat chorób cywilizacyjnych oraz promocja badań profilaktycznych, pozwalających na wczesne wykrycie i skuteczne leczenie. Od 10 lat zajmujemy się także promocją Samorządowych Programów Profilaktycznych. Zjeździliśmy Polskę wzdłuż i wszerz z różnego rodzaju akcjami i kampaniami na rzecz samorządowych programów szczepień typu HPV, grypy WZW A. Organizowaliśmy także sympozja, pokazując jak ważna jest inwestycja w zdrowie, ale także byliśmy wsparciem dla referatów lub innych jednostek, zajmujących się zdrowiem w samorządzie.

Dlaczego tak ważne jest działanie samorządu na rzecz zdrowia?

Wsparcie działań samorządów na rzecz poprawy losu pacjentów chorych ma szczególne znaczenie. To przede wszystkim kształtowanie lokalnej polityki zdrowotnej, przekładającej się wprost na zdrowie Polek i Polaków w ujęciu makrospołecznym. Mogą to zapewnić również przy wsparciu lokalnych organizacji pacjenckich, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych osób i instytucji, zainteresowanych rozwiązania tego społecznego problemu, jakim jest brak profilaktyki.

A jakie są najbardziej skuteczne programy profilaktyczne?

Przede wszystkim te, które są dobrze skonstruowane, a ich efekty dają się przewidzieć. Wiele samorządowych programów zdrowotnych jest obecnie oceniana przez Agencję Oceny Technologicznych i Taryfikacji (AOTMiT). Są one coraz lepsze, lepiej pisane przez samorządowców i coraz lepiej realizowane. Do tych najpopularniejszych przez lata należały szczepienia. Natomiast ostatnio pozytywnie został oceniony przez AOTMiT samorządowy program przeciwdziałania osteoporozie. Światowy Dzień Osteoporozy, który obchodziliśmy 20 października, skłania do bliższego przyjrzenia się problemom pacjentów z tą groźną chorobą, która może prowadzić do niesprawności, kalectwa, a nawet śmierci. Osteoporoza zwana „cichym złodziejem kości” sytuowana jest przez ekspertów wśród najpoważniejszych schorzeń naszych czasów. Samorządowe programy profilaktyki w zakresie osteoporozy mogą także zwiększyć dostępność do badań diagnostycznych, szczególnie w odpowiednio zdefiniowanych grupach ryzyka oraz upowszechnić standardy leczenia tej choroby. Dzięki tym działaniom seniorzy będą mogli dłużej pozostać sprawni i być aktywną częścią społeczności lokalnej w swojej małej ojczyźnie.

Czy osteoporoza to ważny epidemiologicznie problem?

Osteoporoza staje się także coraz poważniejszym problemem dla starzejącego się polskiego społeczeństwa. Szacuje się, że w Polsce z osteoporozą żyje około
1,5 miliona kobiet i około 340 tys. mężczyzn w wieku powyżej 50 lat, z czego zaledwie od 10 do 20 proc. poddaje się leczeniu. Około 8 milionów Polek i Polaków jest w grupie ryzyka. Koszty złamań osteoporotycznych ponoszone są nie tylko przez budżet państwa (wydatki na leczenie czy też późniejsze renty lub zasiłki), ale także przez samorządy lokalne (koszty ponoszone na opiekę świadczoną na rzecz pacjenta przez uprawnione do tego instytucje, np. MOPS). To powoduje, że ciężar opieki nad osobami chorymi na osteoporozę w dużej mierze spada na samorządy. Ponadto osoby dotknięte osteoporozą często wypadają z rynku pracy. Zamiast pracować i odprowadzać podatek PIT, który trafia do samorządów, stają się klientami samorządowej pomocy społecznej. Z tego punktu widzenia leczenie osób chorych na osteoporozę jest dla kraju oraz dla samorządów lokalnych rentowne.

Jakie wynikają z tego korzyści dla jednostek samorządy terytorialnego?

Inwestycja w profilaktykę, diagnostykę i leczenie osteoporozy jest bardzo korzystna dla jednostek samorządu terytorialnego ze względów humanitarnych, społecznych i finansowych. Brak nakładów w tym zakresie prowadzi do pogorszenia jakości życia seniorów, eliminuje ich z bycia aktywnymi członkami społeczności lokalnej i oznacza konieczność zwiększania wydatków na pomoc społeczną. Wspaniałym przykładem korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron jest zawiązanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie w Powiecie Wałeckim. Powiat, gminy, oraz instucje i organizacje pacjentów podpisały się pod wspólną deklaracją.

Dziękujemy za rozmowę.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa