„DOBROSTAN – lokalne uwarunkowania

realizacji programów polityki zdrowotnej”

Relacja z seminarium dla pracowników JST

W dniu 15 września odbyło się ogólnopolskie seminarium pod nazwą „DOBROSTAN – lokalne uwarunkowania realizacji programów polityki zdrowotnej” skierowane do pracowników JST odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programów polityki zdrowotnej.

Inicjatorem seminarium, które z przyczyn epidemicznych zostało przeprowadzone w formie webinarowej, była firma Prometriq Akademia Zarządzania z Sopotu. Bezpłatną organizację seminarium umożliwiła dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” programu POWER 5.2.
Celem seminarium DOBROSTAN było dostarczenie pracownikom JST wiedzy dotyczącej opracowania i realizacji programów zdrowotnych uwzględniających specyfikę warunków lokalnych. Opracowywanie programów zdrowotnych, ich realizacja, a także monitorowanie efektów to zadania własne JST. Według dokonanej przez Prometriq analizy decyzji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odnośnie projektów PPZ składanych przez JST, istotne znaczenie dla ich akceptacji ma dostosowanie dostępnych programów wzorcowych pod kątem lokalnych uwarunkowań wpływających na zdolność JST do prawidłowego przeprowadzenia programu a tym samym uzyskania zakładanych (i objętych monitoringiem) rezultatów PPZ. W wielu przypadkach wzorcowe programy polityki zdrowotnej, bez odpowiedniego lokalnego dostosowania, nie spełniają zakładanych wymagań i nie uzyskują akceptacji.
Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli instytucji publicznych, lekarzy specjalistów oraz ekspertów rynku zdrowia.
Seminarium otworzył dr Piotr Szynkiewicz, prezes zarządu Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie wskazując na wagę dostosowanie PPZ do lokalnych warunków ich realizacji. Prometriq aktywnie wspiera JST w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi oraz realizacji programów zdrowotnych, zarówno na etapie ich przygotowania jak i realizacji, w tym monitoringu uzyskiwanych rezultatów. Pani Monika Pajewska, reprezentująca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakładu Higieny podzieliła się z uczestnikami wnioskami wynikającymi z opracowanego przez Zakład Analiz Ekonomicznych i Systemowych NIZP ZPH „Programy zdrowotne realizowane w Polsce w roku 2019”. Wśród wielu interesujących danych zawartych w raporcie uwagę wróciło znaczne rozdrobnienie środków wydatkowanych przez JST na PPZ (najczęściej występujący koszt zadania to 1 tys. zł, a średni koszt zadania to 122 tys. zł.) oraz krótki czas ich trwania (49% zadań JST trwało mniej niż rok, a w przypadku zadań podejmowanych przez podmioty centralne było to 83%).
Część praktyczna seminarium poświęcona została osteoporozie, która jest chorobą szkieletu charakteryzującą się zwiększonym ryzykiem złamań kości w następstwie zmniejszenia ich odporności mechanicznej. Zgodnie z raportem NFZ opublikowanym w listopadzie 2019 roku osteoporoza jest chorobą, która na świecie dotyka 22,1% kobiet oraz 6,1% mężczyzn powyżej 50. roku życia. Szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2018 roku, oparta na wskaźnikach epidemiologicznych, to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety. Raport wskazuje, że stopień niedoszacowania liczby chorych na osteoporozę w 2018 roku wyniósł 74%. Odpowiada to liczbie 1,56 mln niezdiagnozowanych osób w skali kraju. Narodowy Fundusz Zdrowia uznał przeciwdziałanie osteoporozie jako jeden z priorytetów, co istotnie wpływa na możliwość pozyskania przez JST środków finansowych ze strony NFZ.
Wprowadzeniem do rozważań dotyczących PPZ w zakresie osteoporozy było wystąpienie doktora Piotra Ligockiego pt. „Osteoporoza jako problem społeczny”. Osteoporoza występuję częściej u kobiet niż u mężczyzn, a jej głównymi czynnikami ryzyka są niska masa ciała, nikotynizm, niski poziom wapnia i witaminy D oraz siedzący tryb życia. Dr Ligocki, poza przedstawieniem istoty choroby oraz zagrożenia dla dobrostanu jakim są złamania osteoporotyczne, zwrócił również uwagę na fakt, że są jeszcze w Polsce województwa, w których nie istnieje ani jedna poradnia osteoporozy (np. pomorskie), co praktycznie uniemożliwia przeciwdziałanie tej groźnej chorobie.
Kolejny z zaproszonych gości, Szymon Chrostowski, założyciel Fundacji Wygrajmy Zdrowie, podzielił się ze słuchaczami doświadczeniem związanym z procesem pozyskania akceptacji dla PPZ ze strony Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zwrócił również uwagę na możliwość finansowania programów dotyczących osteoporozy ze środków Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i podpowiadał w jaki sposób JST mogą o nie zabiegać. Fundacja Wygrajmy Zdrowie aktywnie wspiera JST w przygotowaniu PPZ pod hasłem „Stop osteoporozie”. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się również jak optymalnie planować budżet oraz koszty PPZ, a także jak zorganizować przebieg projektu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wykorzystania aktualnej wiedzy medycznej i monitoringu uzyskanych rezultatów zdrowotnych.
Pracownicy JST aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając pytania i dzieląc się swoimi wątpliwościami. Wszyscy uczestnicy w webinarium uzyskali możliwość skonsultowania opracowywanych przez siebie programów z prowadzącymi w ramach indywidualnych konsultacji, a także otrzymali materiały pozwalające na usprawnienie realizacji codziennych obowiązków związanych z polityką zdrowotną. Dodatkowo Prometriq przekazał wszystkim uczestnikom spotkania bezpłatny egzemplarz książki prof. Jerzego Leowskiego „Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne”.
Wszystkie JST, których pracownicy wzięli udział w seminarium mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia w opracowaniu wybranego programu polityki zdrowotnej, zgodnie z ofertą jaką w tym zakresie proponuje Fundacja Wygrajmy Zdrowie. JST zainteresowane dalszą współpracą mogą liczyć na wsparcie Fundacji Wygrajmy Zdrowie w opracowaniu szczegółowego programu zdrowotnego i procedowaniu jego akceptacji przez AOTMiT oraz procedowaniu uzyskania dofinansowania ze strony NFZ.
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali odpowiednie certyfikaty wydane przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie. Zainteresowanych innymi projektami Prometriq zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.Prometriq.pl.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa