Praca zdalna w okresie izolacji w związku

z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

PRAWO PRACY - SAS 1 / 2021

OPIS SYTUACJI:
Pracownik trafił na kwarantannę w związku z kontaktem z osobą, u której wykryto koronawirusa COVID-19. Poinformował o powyższym fakcie swojego przełożonego i jednocześnie zgłosił chęć pracy zdalnej. Dostał zgodę na świadczenie pracy w tym okresie i w tym trybie. Po upływie pięciu dni, od uzyskania takiej zgody, pracownik powiadomił swojego przełożonego o pozytywnym wyniku testu na COVID-19, i wyraził chęć kontynuowania pracy zdalnej.

PYTANIE

Jakie muszą zostać spełnione warunki, aby pracownik mógł świadczyć pracę w okresie izolacji w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Świadczenie pracy zdalnej przez pracownika chorego na COVID-19 uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących warunków: pracownik musi zgłosić chęć pracy zdalnej w okresie obowiązkowej izolacji, nie może przebywać w szpitalu a pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę zdalną pracownika w tym okresie.

W zaistniałej sytuacji najpierw znajdował zastosowanie przepis art. 4h ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zgodnie z tym przepisem, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 (ust. 1).
W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach (ust. 2). Przepis ten wszedł w życie z dniem 29 listopada 2020 r.
Z dniem 5 grudnia 2020 r. wszedł w życie natomiast przepis art. 4 ha ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu nadanym mu mocą ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym przepisem, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8.

Zgoda udzielona pracownikowi na świadczenie pracy w trybie zdalnym w okresie odbywania przez niego obowiązkowej kwarantanny, w związku z kontaktem z osobą zarażoną koronawirusem COVID-19, nie obejmuje wykonywania pracy w tym trybie w okresie izolacji pracownika w związku z jego pozytywnym wynikiem testu na COVID-19.

W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby (ust. 2).
Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do chwili obecnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem COVID-19).
Z art. 4ha ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] wynika zatem, że świadczenie pracy zdalnej przez pracownika chorego na COVID-19 uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących warunków:

  • pracownik musi zgłosić chęć pracy zdalnej w okresie obowiązkowej izolacji,
  • pracownik przebywa w okresie obowiązkowej izolacji w domu (nie może przebywać w szpitalu),
  • pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę zdalną pracownika w tym okresie.

Oznacza to, że pracownik powinien wystąpić z takim wnioskiem do pracodawcy (np. mailem), a pracodawca powinien mu takiej zgody udzielić. Spełnienie tych warunków i fakt pozostawania pracownika w okresie obowiązkowej izolacji w domu, stanowią wystarczające wymogi formalno-prawne do świadczenia pracy przez pracownika w trybie zdalnym. Oczywiście u pracodawcy zatrudniającego tego pracownika muszą istnieć wewnętrzne regulacje określające zasady świadczenia pracy w trybie zdalnym i faktyczna i rzeczywista możliwość świadczenia pracy przez tego pracownika w trybie zdalnym.
Wskazać również należy, że zgoda udzielona pracownikowi na świadczenie pracy w trybie zdalnym w okresie odbywania przez niego obowiązkowej kwarantanny w związku z kontaktem z osobą zarażoną koronawirusem COVID-19, nie obejmuje wykonywania pracy w tym trybie w o okresie izolacji pracownika w związku z jego pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. W takim przypadku niezbędne jest uzyskanie zgody pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika w okresie izolacji (poprzednio – kwarantanny).

Sławomir Pyźlak
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA:
– Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem CCOVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2157)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.)

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa