Czy wójt ma obowiązek uczestniczyć w sesji absolutoryjnej?

Sesja absolutoryjna jest szczególną sesją rady gminy, podczas której następują co najmniej dwa bardzo istotne głosowania – udzielenie lub nieudzielenie wójtowi wotum zaufania oraz udzielenie lub nieudzielenie wójtowi absolutorium. Pomimo „doniosłości” tej sesji, w zakresie jej przebiegu nie różni się ona od pozostałych sesji rady gminy.

Tym samym, tak jak żaden z przepisów prawnych nie nakazuje wójtowi uczestniczenia w jakiejkolwiek „zwyczajnej”, jak i „nadzwyczajnej” sesji, tak również nie ma możliwości wprowadzenia w stosunku do wójta takiego nakazu w odniesieniu do sesji absolutoryjnej. Wprowadzenie takiego obowiązku w praktyce najczęściej odbywa się poprzez wdrożenie odpowiednich postanowień do statutu gminy. W orzecznictwie tak organów nadzoru, jak i sądów administracyjnych dominuje jednolity pogląd, że działanie takie jest niedopuszczalne (por. np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 października 2009 r., sygn. III SA/Wr 369/09, czy wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. II OSK 564/14, oba dostępne w CBOSA). 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa