SPIS TREŚCI NR 9 / 2013

AKTUALNOŚCI

Pomoc w realizacji projektów unijnych

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

TEMAT MIESIĄCA

Firma odbierająca odpady komunalne nie wywiązuje się z umowy

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Łączenie funkcji prezesa klubu sportowego z mandatem radnego
Sanatorium ubiega się o koncesję na wydobywanie torfu
Organ wykonawczy gminy dokonuje poświadczeń notarialnych
Ograniczenia antykorupcyjne dla wójta po zakończeniu kadencji
Czy radny może brać udział jako kandydat w wyborze na przewodniczącego?
SPZOZ nabywa nieruchomość

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Problem uznawania orzeczeń o zakazie prowadzenia pojazdów wydanych przez państwo obce
Data wymeldowania z pobytu stałego
Wyłączenie możliwości zastosowania trybu z art. 155 k.p.a.
Udostępnianie informacji publicznej

FINANSE SAMORZĄDU

Kto będzie podatnikiem w przypadku umowy zawartej między Nadleśnictwem a osobą fizyczną?
Wydatkowanie środków przez GKRPA
Przedawnienia zaległości podatkowych
Opodatkowanie domku letniskowego
Koszty opieki nad bezdomnym zwierzęciem
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

ADMINISTRACJA ZESPOLONA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

Policja wysyła kierowcę na egzamin
Strażak odwołany z urlopu 
Ogrodzenie to urządzenie budowlane czy samodzielny obiekt?

PRAWO PRACY

Służba przygotowawcza w przypadku awansu pracownika
Bez diety z tytułu podróży służbowej
Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS
W jakim przypadku wystąpienie o ustalenie stosunku pracy nie jest konieczne?
Godziny nadliczbowe kadry kierowniczej
Udzielenie urlopu wychowawczego w terminie wskazanym przez pracownicę
Kiedy zdarzenie przed rozpoczęciem pracy może zostać uznane za wypadek przy pracy?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czy doświadczenie można udostępniać bez ograniczeń
Dopuszczalne konkurencyjne oferty podmiotów z grupy kapitałowej w jednym przetargu?
Treść ogłoszenia o dialogu technicznym
Kosztorysy jakie musi posiadać zamawiający
Zasady wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

ORZECZNICTWO

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa