Od nowego roku ważna zmiana  w wysokości stawek

maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych

FINANSE SAMORZĄDU - SAS 5 / 2021

Od 1 stycznia 2022 r. następuje ważna zmiana w wysokości stawek maksymalnych, które gmina może ustalić w podatkach i opłatach lokalnych – stawki ponownie znacząco rosną, bo aż o 3,6 % (od 1 stycznia 2020 r. wzrost stawek maksymalnych wynosił 1,8 %), aczkolwiek mniej, niż w 2021 r., gdy wzrost stawek wyniósł 3,9 %.

 

Podkreślić w tym miejscu należy, że są to stawki maksymalne. W wyłącznych kompetencjach rady gminy pozostaje uchwalenie wysokości stawek na 2022 r. Zatem rada gminy ma trzy wyjścia. Po pierwsze, gmina na 2022 r. może pozostawić stawki podatków na dotychczasowym poziome, po drugie, może uchwalić wzrost stawek poniżej 3,6 % (np. o 2 %), po trzecie, może uchwalić wzrost stawek o maksymalne 3,6 %. W każdej z wymienionych sytuacji będzie działać na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

Od 1 stycznia 2022 r. następuje wzrost maksymalnych stawek podatku:

  • od nieruchomości,
  • od środków transportowych,
  • opłat lokalnych:

– targowej,
– miejscowej,
– uzdrowiskowej,
– od posiadania psów,
– reklamowej.

 

Nowe stawki w podatkach i opłatach lokalnych.

SAS5 3 FOTO

Zestawienie nowych stawek w podatku od środków transportowych będzie przedstawione w kolejnym numerze SAS.

Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
– Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 724)

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa