PGE współpracuje z lokalnymi samorządami

ANALIZY / KOMENTARZE - SAS 2 / 2022

Ciepłownictwo ma kluczowy wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji w polskich miastach, która jest główną przyczyną smogu. Niezwykle istotne są lokalne inwestycje w aktywa wytwórcze, jak i rozbudowę sieci ciepłowniczych, podejmowane przez spółki ciepłownicze. Bez stałego dialogu z partnerami samorządowymi spora część zadań byłaby trudna do zrealizowania.

Współpraca z lokalnymi samorządami to dobra praktyka w PGE Energia Ciepła, spółce z Grupy PGE, która wytwarza ciepło i energię elektryczną dla dużych polskich miast, wśród których są: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka działa też w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.
Od lat elektrociepłownie PGE Energia Ciepła wspierają samorządy w walce o czyste powietrze, ale także angażują się w życie lokalnej społeczności, wspierając sport, kulturę, osoby wykluczone społecznie. Ważne miejsce zajmuje także edukacja w zakresie ciepła sieciowego i efektywności energetycznej.
Trójmiasto należy do najczystszych aglomeracji miejskich w Polsce. Średnie poziomy stężeń zanieczyszczeń, rejestrowane przez stacje pomiarowe, sięgają 40% poziomów dopuszczalnych, co uważane jest za wskaźnik dobrej jakości powietrza. Jednak i tutaj jest jeszcze nad czym pracować.
W Gdyni PGE Energia Ciepła wraz z samorządem gdyńskim i dystrybutorem ciepła OPEC (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) od sześciu lat angażują się w kampanię informacyjno-edukacyjną „Daj się ogrzać. Przyłącz się do ciepłolubnych”. Co roku w jej ramach odbywają się spotkania informacyjne na temat podłączenia się do sieci ciepłowniczej z mieszkańcami, administratorami wspólnot, spółdzielniami mieszkaniowymi, organizowane są akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży czy działania z zakresu efektywności energetycznej.
W Siechnicach PGE Energia Ciepła rozpoczęła budowę nowej elektrociepłowni gazowej. W ramach przygotowań do rozpoczęcia inwestycji opracowano plan komunikacji projektu we współpracy z władzami Gminy Siechnice. W ramach planu na stronie internetowej Gminy ukazują się wszystkie istotne informacje dotyczące kamieni milowych projektu. Wrocławska elektrociepłownia jest też inicjatorem przekazania na cele społeczne obecnej infrastruktury EC Czechnica, 120-letniego kompleksu, który po uruchomieniu nowej elektrociepłowni zostanie zamknięty. Przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej przygotowane zostały prace, mogące posłużyć jako inspiracja do dalszych działań, w ramach zagospodarowania EC Czechnica.
PGE Toruń od początku swojej działalności współpracuje z toruńskim samorządem w wielu obszarach. Współpraca dotyczy nie tylko wymaganych prawem decyzji administracyjnych, ale też innych obszarów związanych z poprawą życia mieszkańców, jakością powietrza i działaniami rozwijającymi Miasto i spółkę. PGE Toruń współpracuje na bieżąco z Biurem Ogrodnika Miejskiego, Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałem Architektury i Budownictwa, Wydziałem Geodezji i Kartografii oraz Biurem Toruńskiego Centrum Miasta. Warto podkreślić, że Gmina Miasto Toruń (GMT) jest jednym z kluczowych klientów PGE Toruń. Wszystkie nowe obiekty GMT, znajdujące się w obrębie sieci ciepłowniczej, są na bieżąco przyłączane i korzystają z ciepła sieciowego. PGE Toruń wspiera rocznie ponad 20 projektów, realizowanych często przez jednostki miejskie, z obszaru kultury i sportu, co pomaga w organizacji tych wydarzeń i promocji Torunia.
Lokalny rynek ciepła w Rzeszowie od lat determinuje współpraca pomiędzy rzeszowską elektrociepłownią a dystrybutorem, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Priorytetem dla obu partnerów jest zagwarantowanie mieszkańcom nieprzerwanych dostaw ciepła sieciowego, które może zostać wykorzystane do celów grzewczych, jak i ciepłej wody użytkowej.
Elektrociepłownia „Zielona Góra” wspiera miasto w walce ze smogiem poprzez realizację inwestycji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – opracowanej przez Prezydenta Miasta dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Zielonej Góry. Elektrociepłownia współpracuje z miastem przy ekologicznym, elektrycznym transporcie publicznym – komunikacji miejskiej.
Współpraca pomiędzy krakowską elektrociepłownią a lokalnym samorządem ma długą historię i jest realizowana na wielu różnych płaszczyznach. Główną domeną, jako największego w Krakowie producenta ciepła i energii elektrycznej, jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom miasta, ale obszar współpracy jest znacznie szerszy i wynika ze spójnych celów zarówno Gminy, jak i krakowskiego oddziału PGE Energia Ciepła. Aktualnie kluczowym wyzwaniem z punktu widzenia krakowskiej elektrociepłowni jest realizacja projektu transformacji energetycznej. Równolegle PGE Energia Ciepła współpracuje z Miastem w zakresie prac nad przygotowaniem „Założeń do planu zaopatrzenia gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038”. Opracowana została także pierwsza w Polsce „Mapa ciepła” – czyli narzędzie niezbędne zarówno dla dystrybutora ciepła (umożliwia zaplanowanie koniecznych inwestycji sieciowych), jak i dla producentów ciepła (zaplanowanie inwestycji, remontów) tak, aby dostosować je do przyszłych potrzeb mieszkańców Krakowa.
Elektrociepłownia w Kielcach stale rozwija i wzmacnia współpracę z lokalnymi samorządami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, a także rozwoju gospodarczego Kielc. Oddział angażuje się również w projekty związane z aktywizacją i edukacją mieszkańców. Od lat jest partnerem Tygodnia Energii z Przyrodą, podczas którego pracownicy kieleckiej elektrociepłowni budują świadomość ekologiczną wśród najmłodszych mieszkańców miasta na temat sposobów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz możliwości ich oszczędzania. Od 2018 roku Oddział w Kielcach jest partnerem programu „Ciepła Woda bez Piecyka”, w który aktywnie się angażuje, poprzez uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami zarządców budynków oraz z mieszkańcami. Dzięki współpracy pomiędzy producentem energii elektrycznej i ciepła czyli PGE Energia Ciepła, a dystrybutorem ciepła czyli MPEC (Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej) w Kielcach na terenie miasta zlikwidowano blisko 500 piecyków gazowych, co oznacza że kolejny tysiąc mieszkańców Kielc może się cieszyć komfortem posiadania instalacji ciepłej wody użytkowej.
Gorzowski Oddział PGE Energia Ciepła od wielu lat blisko współpracuje z lokalnym samorządem. W 2021 roku zarząd spółki podpisał z Prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego list intencyjny w sprawie budowy ITPOE. Na jego mocy obie strony zobowiązują się do współpracy oraz wzajemnego wsparcia w realizacji inwestycji.
PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków jest największym wytwórcą energii elektrycznej i ciepła na Lubelszczyźnie. Elektrociepłownia zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego (msc). Współpracuje z właścicielem i operatorem msc, którym jest należąca do miasta spółka Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Obie spółki podpisały w maju ubiegłego roku umowę, gwarantującą bezpieczeństwo dostaw ciepła dla miasta na najbliższe 15 lat oraz umożliwiającą realizację w Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków inwestycji odtworzenia mocy wytwórczych – budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej, która po roku 2023 przejmie funkcję przeznaczonych do likwidacji jednostek węglowych.
Bydgoski Oddział PGE Energia Ciepła jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej w Bydgoszczy. Spółka w lipcu zeszłego roku zawarła z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (KPEC) umowę intensyfikacji sprzedaży ciepła (UIS) w celu rozwoju lokalnego rynku ciepła. Dzięki rozszerzonej współpracy pomiędzy producentem a dystrybutorem możliwe będzie zagwarantowanie mieszkańcom i instytucjom stabilnego i ciągłego dostępu do ciepła sieciowego.

Materiał powstał we współpracy
z PGE Polska Grupa Energetyczna

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa