Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

 

Specustawa dla linii średniego napięcia pilnie potrzebna!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - DODATEK BILETYN SAMORZĄDOWCA - 2 / 2022

UMP APELUJE!

Unia Miasteczek Polskich, w piśmie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wnioskuje o przyjęcie rozwiązań prawnych, mających na celu przygotowanie i realizację modernizacji oraz rozbudowę energetycznych sieci dystrybucyjnych średniego napięcia – na wzór istniejących rozwiązań odnoszących się do linii wysokiego napięcia (patrz: ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; Dz.U. z 2022 r. poz. 273). 

ocenie UMP takie regulacje prawne są niezbędne ze względu na stan energetycznej sieci dystrybucyjnej w Polsce, która – z powodu wieku – wymaga pilnej modernizacji. Jednocześnie, z uwagi na nieuregulowany stan prawny sieci, wykorzystanie obecnych obowiązujących rozwiązań prawnych jest bardzo trudne i czasochłonne, ale intencje wnioskodawców są niewątpliwie słuszne.

 

Panowie Współprzewodniczący KWRiST


Paweł Szefernaker

Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji

Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

 

W imieniu Unii Miasteczek Polskich - przy wsparciu innych organizacji samorządowych, działających w KWRiST, zgłaszam wniosek w sprawie rozpoczęcia debaty na forum Komisji, celem której będzie zmiana przepisów ułatwiających przygotowanie i realizację modernizacji, a także rozbudowę energetycznych sieci dystrybucyjnych średniego napięcia - o mocy od 1kV - 60 kV. Nowe przepisy winny mieć charakter „specustawy”, zbliżonej do obowiązujących od 2015 roku regulacji prawnych, które ułatwiają inwestycje w zakresie linii przesyłowych wysokiego napięcia 110 kV. Konieczność pilnych prac nad nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie nie wynika tylko z ostatnich gwałtownych zjawisk pogodowych, które spowodowały uszkodzenie bardzo wielu linii średniego napięcia, a w konsekwencji wielkie utrudnienia w funkcjonowaniu wielu rejonów naszego kraju. Dotkliwość uszkodzeń linii dystrybucyjnych byłaby z pewnością o wiele mniejsza, gdyby – wszędzie tam, gdzie jest to konieczne - były zbudowane np. linie dwutorowe, zapewniające alternatywne zasilanie w energię elektryczną. Z ogólnie dostępnych danych wynika, że energetyczna sieć dystrybucyjna w Polsce wymaga modernizacji i przebudowy. Około 40% sieci została zbudowana ponad 40 lat temu, a drugie tyle liczy sobie od 25 do 40 lat. Często podnoszonym powodem istniejącego stanu rzeczy jest nieuregulowany stan prawny energetycznej sieci dystrybucyjnej, z tej racji, że zostały one wybudowane w czasach PRL tzw. „prawem kaduka”, najczęściej bez zgody właścicieli gruntów. Powoduje to, że prywatni właściciele bardzo często blokują obecnie konieczne procesy inwestycyjne. Jest bardzo wiele przykładów na to, że procedowanie nad decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co poprzedza inwestycje energetyczne – trwa nawet kilkanaście lat i jest działaniem bezskutecznym. Z sygnałów dobiegających od energetyków wynika, że czasem właściciele gruntów blokują mechanicznie wstęp na swoje działki. W istniejącym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę nie tylko gwałtowne zjawiska pogodowe, ale także dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, który jest hamowany przez niedostosowany do tego system dystrybucyjny, należy przystąpić do szybkiej modernizacji i rozbudowy energetycznego systemu dystrybucyjnego. Pierwszym tego warunkiem są regulacje prawne, które będą proces ten wspomagać. Z tego też powodu - zdaniem Unii Miasteczek Polskich oraz innych organizacji samorządowych, należy w trybie pilnym opracować i uchwalić „specustawę”, na mocy, której konieczne prace inwestycyjne w zakresie modernizacji i przebudowy dystrybucyjnej sieci energetycznej, byłyby możliwe do realizacji - bez względu na wolę właścicieli gruntów, na których sieci te już się znajdują. Przy okazji realizacji powyższych prac regulowany byłby stan prawny istniejących sieci, a właściciele nieruchomości, na których już te instalacje się znajdują, otrzymywaliby odszkodowanie z tego tytułu. Podstawą odszkodowania byłyby szacunki biegłych, od których można by się odwołać do sądu. Przyjęcie takich rozwiązań pozwoliłoby na stopniowe rozwiązywanie kwestii służebności przesyłu - koniecznego zwłaszcza do modernizacji i przebudowy sieci energetycznych już istniejących, z podkreśleniem, że nowo budowane sieci winny być lokalizowane przede wszystkim w przestrzeni publicznej. Przyjęcie tej ścieżki prawnej nie obciążałoby nadmiernie spółek energetycznych korzystających teraz bezprawnie z prywatnych gruntów, bowiem odszkodowania byłyby rozłożone w czasie. Unia Miasteczek Polskich, zgłaszając w imieniu środowisk samorządowych powyższe propozycje, ma nadzieję, że samorządowy rodowód tych propozycji, koniecznych dla energetycznego bezpieczeństwa całego kraju, pozwoli uniknąć sporów politycznych na forum parlamentu.

Z wyrazami szacunku
Eugeniusz Gołembiewski
Burmistrz Miasta Kowal
Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
Członek Zespołu Do Spraw Systemu Finansów Publicznych
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

P.S. Przy okazji tej korespondencji z całego serca pragnę podziękować wszystkim polskim energetykom, których ciężka, odpowiedzialna praca, zwłaszcza przy usuwaniu tak częstych ostatnio awarii energetycznych spowodowanych zmianami klimatu nie jest w wystarczającym stopniu dostrzegana i doceniana.

 

Otrzymuje:
1. Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (ePuap)
2. Krzysztof Iwaniuk Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP (ePuap)
Do wiadomości:
1. Kluby Parlamentarne Sejmu i Senatu RP
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Elektroenergetyki i Gazu (ePuap)

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa