Program „Profilaktyka złamań  osteoporotycznych

dla mieszkańców  powiatu wałeckiego na lata 2020-2022”

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW - SAS 5/2022

Województwo Zachodniopomorskie było jedynym miejscem w Polsce, gdzie nie było ani jednej poradni leczenia osteoporozy, co powodowało, że osoby z przebytymi złamaniami niskoenergetycznymi oraz osoby zagrożone wystąpieniem osteoporozy nie miały dostępu do diagnostyki i odpowiedniego leczenia, przez co narażone były na ryzyko przebycia kolejnych złamań niskoenergetycznych. Likwidacja tej białej plamy na mapie potrzeb zdrowotnych Województwa Zachodniopomorskiego była celem Starosty Wałeckiego – Bogdana Wankiewicza.

 

Osteoporoza jest to choroba szkieletu prowadząca do złamań kręgosłupa, kości szyjki udowej i kości przedramienia, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie. To choroba zwana cichym pożeraczem kości. Powoduje ubytek masy kostnej, zwiększa kruchość kości i ich podatność na złamania. Według Światowej Organizacji Zdrowia osteoporoza to jedna z głównych chorób cywilizacyjnych. Typowe dla osteoporozy są tzw. złamania niskoenergetyczne, czyli wywołane niewielką siłą urazu. Skutki złamania szyjki kości udowej u osób powyżej 65 r. życia: 20-25% śmiertelności w 1 roku po złamaniu, 50% niepełnosprawności w 1 roku po złamaniu, 25% długoterminowe leczenie, pogorszenie jakości życia i często utrata samodzielności, po pierwszym złamaniu kości szyjki udowej ryzyko kolejnego złamania wzrasta 6-krotnie.

Od czterech lat Powiat Wałecki podejmował intensywne działania na rzecz profilaktyki oraz diagnostyki osteoporozy i zapobiegania złamaniom, zmierzające do uruchomienia na terenie powiatu wałeckiego poradni leczenia osteoporozy. We wrześniu 2018 r. na zaproszenie Starosty Wałeckiego przybyła do Wałcza delegacja, na czele z panią prof. dr hab. med. Ewą Marcinowską-Suchowierską, która zawodowo związana jest z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP oraz należy do Grupy Ekspertów ds. Osteoporozy. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z zakresu chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi w wieku senioralnym.
Zapoczątkowanie działań było poprzedzone wykładem pani profesor dla lekarzy 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu w ramach koła naukowego oraz wykładem dla studentów Uniwersytetu III Wieku oraz wałeckich emerytów, który był okazją uświadomienia seniorom, że profilaktyka osteoporozy w ich wieku jest ważnym elementem dbania o zdrowie. Wykład połączony był z festynem pn. „Dzień profilaktyki osteoporozy, cichego złodzieja kości, choroby prowadzącej do ciężkich powikłań i niepełnosprawności”, w ramach którego była mozliwość wykonania badania densytometrycznego DXA wraz z interpretacją lekarską oraz uzyskania konsultacji dietetycznych.
We wrześniu 2019 r. podczas konferencji pn. „Seniorze – żyj zdrowo i kolorowo”, organizowanej wspólnie przez Powiat Wałecki, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu oraz Wałecki Uniwersytet III Wieku, została utworzona Samorządowa Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie. Deklarację udziału w Koalicji podpisali: Starosta Wałecki, Burmistrzowie i Wójt z terenu powiatu wałeckiego, a także prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Gabor Sztaniszlav – Dyrektor Generalny Amgen Polska, Szymon Chrostowski z Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”, Jadwiga Grzonkowska – Prezes WUTW, dr Dariusz Skalski – Rektor PWSZ w Wałczu oraz Marian Leszczyński z Serwisu Administracyjno-
-Samorządowego.
Efektem działania Koalicji było opracowanie w 2019 r. programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022” Program otrzymał pozytywne opinie: Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycyny i Taryfikacji i Wojewody Zachodniopomorskiego. Po uzupełnieniu programu o uwagi zgłoszone przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycyny i Taryfikacji, Rada Powiatu w Wałczu w dniu 26 maja 2020 r. uchwałą nr XV/139/2020 przyjęła do realizacji program profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022”.
Celem programu profilaktyki osteoporozy jest podniesienie świadomości zdrowotnej lokalnego społeczeństwa na temat osteoporozy i jej skutków, kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, dotyczących zmiany stylu życia i prawidłowego odżywiania oraz poprawa dostępności do wczesnej diagnostyki (FRAX, DXA) i osteoporozy. W założeniu rezultatem końcowym wyżej wymienionych działań będzie zmniejszenie zachorowalności z powodu osteoporozy, wczesne wykrywanie choroby i skuteczne jej leczenie, które zmniejszy liczbę złamań osteoporotycznych wśród seniorów.
Wskutek realizacji na terenie powiatu wałeckiego programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022” oraz dzięki osobistemu wsparciu Bogdana Wankiewicza – Starosty Wałeckiego w czerwcu br. Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Zachodniopolski ogłosił konkurs ofert w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy. W konkursie zostały wyłonione dwa podmioty realizujące zadanie na terenie województwa zachodniopomorskiego z podziałem na subregion szczeciński i koszaliński. W subregionie koszalińskim na realizatora zadania został wyłoniony 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, który spełniał wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami, konieczne dla realizacji świadczeń z zakresu leczenia osteoporozy. W ramach realizacji programu oferowane były następujące świadczenia dla mieszkańców powiatu wałeckiego: badania przesiewowe (metoda FRAX), badania densytometryczne, porady lekarskie.

Materiał przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Wałczu.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa