Kolejne ułatwienia w budowaniu 

–  projekt nowelizacji Prawa budowlanego

ANALIZY SAMORZĄDOWE - DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2022 

Możliwość budowy domów jednorodzinnych o powierzchni poniżej i powyżej 70 m2 według jednolitej procedury, utworzenie Bazy Projektów Budowlanych, mniej formalności przy przystąpieniu do użytkowania budynku – to niektóre zmiany przewidziane w rządowym projekcie nowelizacji Prawa budowlanego.

Zwolnienie domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2 z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wprowadziła nowelizacja Prawa budowlanego z 17 września 2021 r. Rządowy projekt nowelizacji Prawa budowlanego przewiduje ujednolicenie procedury budowy domów jednorodzinnych niezależnie od powierzchni. Projekt wyłącza możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych zwolnionych z pozwolenia na budowę.

WIĘCEJ BUDYNKÓW BEZ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ I ZGŁOSZENIA

Poszerzeniu ulegnie katalog obiektów budowlanych, zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia. Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, będą dodane części budowlane wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość. Takie inwestycje na etapie zgłoszenia będą wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego, a na etapie rozpoczęcia robót budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego i zapewnienie udziału kierownika budowy. Obiekty te o wysokości do 3 m będą zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.
W celu walki z suszą tylko zgłoszenia będzie wymagać budowa wylotów do cieków naturalnych oraz budowa zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m3 i nie większej niż 10 m3. Budowa takich zbiorników do 3 m3 nie będzie wymagała zgłoszenia.

BAZA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Nowością jest utworzenie Bazy Projektów Budowlanych. Chodzi o ułatwienie organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego dostępu do projektów budowlanych (sporządzonych w postaci elektronicznej) w przypadku wniosków (np. o pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na użytkowanie), zgłoszeń i zawiadomień. Do wniosków, zgłoszeń i zawiadomień inwestor wskaże numer projektu, który został umieszczony (przez inwestora lub projektanta) w Bazie Projektów Budowlanych.
Projekt wprowadza kary za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

UŁATWIENIA W ODDAWANIU BUDYNKÓW DO UŻYTKU

Pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego nastąpi przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, jak również gdy sam inwestor dobrowolnie o to występuje, mimo że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagane. W pozostałych przypadkach wymagane będzie zawiadomienie o zakończeniu budowy.
W przypadku domów jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych kategorii III (domów letniskowych, budynków gospodarczych, garaży do dwóch stanowisk włącznie) nastąpi odejście od procedury formalnego oddawania do użytkowania. Oddanie do użytkowania nastąpi po złożeniu przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Przed przystąpieniem do użytkowania konieczne będzie dołączenie między innymi: projektu technicznego, protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Do dokumentacji budowy będzie trzeba dołączyć wykonaną przez kierownika budowy dokumentację fotograficzną. Chodzi o sprawdzenie zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym.
Omawiany projekt nowelizacji Prawa budowlanego trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie. Projekt jest przewidziany do wykonania w wykazie prac legislacyjnych rządu na IV kwartał 2022 r.

Aneta Mościcka
prawnik, dziennikarka prawna od 2001 r.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa