Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta

rozpatrzenia wniosku i wydania

zaświadczenia dot. dodatku węglowego

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BS 6/2022

3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236), zwanej dalej: „u.z.p.p.s.”. Przepis art. 13 ust. 1 u.z.p.p.s. nakłada na osoby fizyczne, które chcą zakupić paliwo stałe na preferencyjnych zasadach określonych w tej ustawie, w gminie, w której nie mają miejsca zamieszkania (np. z uwagi na fakt nieprzystąpienia gminy ich miejsca zamieszkania do programu dystrybucji paliwa stałego) obowiązek przedłożenia zaświadczenia z gminy zamieszkania.

Wyżej powołany przepis w zw. z art. 217 § 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) stanowi zatem z jednej strony podstawę prawną do żądania przez osobę fizyczną wydania przedmiotowego zaświadczenia, z drugiej zaś nakłada na organ wykonawczy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek rozpatrzenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia i wydanie wnioskowanego zaświadczenia, jeżeli zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w u.z.p.z.s.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 u.z.p.p.s., zaświadczenie zawiera:

  • imię i nazwisko osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, której jest wydawane zaświadczenie;
  • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie;
  • informację o:

– wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo
– pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYPŁACENIE DODATKU WĘGLOWEGO
NA RZECZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI OSOBA FIZYCZNA

W przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpiła osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji tego wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przepisy art. 2 ust. 3a–7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz art. 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio (ust. 5).
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz albo prezydent miasta w zaświadczeniu, w miejsce informacji, o której mowa w ust. 4 pkt  3, podaje informację potwierdzającą, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (ust. 6).
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zaświadczenie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.
W myśl ust. 8 analizowanego przepisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – dyrektora centrum usług społecznych lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia.
Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w każdym z okresów określonych w art. 8 ust. 2, tj. za okres do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz za okres od dnia 1 stycznia 2023. Zaświadczenie jest ważne w okresie, w którym zostało wydane.
Z powyższych przepisów wynika zatem, że ciążący na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta obowiązek wydania przedmiotowego zaświadczenia dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, którzy złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia i spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zarówno tym, którym taki dodatek został już wypłacony, tym, którzy co prawda dodatku tego jeszcze nie otrzymali, ale ich wniosek został pozytywnie zweryfikowany, jak również tym, którzy nie złożyli wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale spełniają wymogi formalno-prawne do jego otrzymania, ponieważ głównym źródłem ich ogrzewania (budynku, w którym zamieszkują) jest piec węglowy.
Zaświadczenie to nie jest wydawane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta z urzędu.
W przypadku niespełnienia wyżej opisanych przesłanek do wydania przedmiotowego zaświadczenia zastosowanie znajdzie art. 219. k.p.a. Zgodnie z tym przepisem, odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Sławomir Pyźlak
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA:
– Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236),
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.).

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa