Ceny energii elektrycznej dla JST

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BS 6/2022

785 zł za MWh zapłacą w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego oraz odbiorcy użyteczności publicznej. Tak wynika z przepisów ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ta sama regulacja wprowadza maksymalne ceny prądu dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Uchwalona 27 października 2022 r. ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) weszła w życie 4 listopada 2022 r. Ustawa określa cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej, stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

ODBIORCA UPRAWNIONY, CZYLI KTO?

Zgodnie z przepisami ustawy odbiorcami uprawnionymi do zakupu energii elektrycznej po cenie maksymalnej są m.in.: gospodarstwa domowe oraz mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Do zakupu energii elektrycznej uprawnione są także jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz JST usługi z zakresu:

 • dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • transportu zbiorowego;
 • ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • budownictwa mieszkaniowego;
 • edukacji publicznej;
 • kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego;
 • utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812);
 • kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185).

Ustawa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. d wskazuje, że podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JST, uprawnionymi do zakupu energii po cenie maksymalnej, są m.in.: samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679).

CENA MAKSYMALNA NIE UWZGLĘDNIA VAT

Art. 2 pkt 1 ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się następujące ceny maksymalne energii elektrycznej:

 • 785 zł/MWh – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz JST, innych odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
 • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych. Cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznego limitu zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników.

Co istotne ustawowe ceny maksymalne nie są cenami brutto, tylko netto. Przesądza o tym brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1 in fine, który stanowi, że „cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.3), oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236).”. W konsekwencji daniny te będą doliczane więc do ceny maksymalnej w wysokości 693 zł/MWh w przypadku odbiorców indywidualnych oraz 785 zł/MWh w przypadku pozostałych odbiorców uprawnionych.
Może się zatem okazać, że w 2023 r. podmioty uprawnione do zakupu energii elektrycznej po cenie maksymalnej będą musiały za prąd zapłacić więcej, niż to wynika z ustawowych cen maksymalnych.

CZY BĘDZIE PRZEDŁUŻENIE OBNIŻONEGO VAT NA PRĄD?

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, wprowadziło czasowe (obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. obniżenie stawki VAT do 5% dla dostaw wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej. Czas stosowania tego obniżenia był stopniowo wydłużany, aż rozporządzeniem ministra finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1396) został wydłużony do 31 grudnia 2022 r.
Na mocy ww. przepisów podatek od towarów i usług na energię elektryczną został obniżony z 23 % do 5 %. Czy ta obniżka zostanie utrzymana także w 2023 r. – nie wiadomo. Resort finansów decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął.

Jakub Gortyński

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa