Ulga podatkowa dla członków związków

zawodowych a obowiązki pracodawców

Nawet 500 zł odliczą od dochodu podlegającemu opodatkowaniu członkowie związków zawodowych, którzy odprowadzają składki na działalność organizacji związkowej. Prawo do ulgi mają wszyscy podatnicy, jednak żeby z ulgi skorzystać pracodawca powinien odpowiednie dane przedstawić w PIT-11.

Zgodnie z danymi GUS przynależność do związków zawodowych deklaruje około 1,5 mln osób, zrzeszonych w około 12,5 tys. organizacjach pracowniczych. Przynależność związkowa jest najbardziej popularna w takich branżach, jak: oświata, administracja publiczna i obrona narodowa, stąd też to właśnie te grupy zawodowe powinny zwrócić uwagę na nową ulgę podatkową, z której po raz pierwszy będzie można skorzystać w rozliczeniu za 2022 rok.
Od stycznia 2022 roku do polskiego systemu podatkowego wprowadzona została ulga dla członków związków zawodowych. Jej celem jest nieopodatkowywanie części dochodu, jaka została przeznaczona na opłacenie składek związkowych. Nowelizacja tzw. Polskiego ładu wprowadzona od 1 lipca mająca zastosowanie do całego roku podatkowego podniosła wysokość ulgi z 300 zł do 500 zł w skali roku podatkowego.
W sytuacji, gdy podatnik jest członkiem związku zawodowego i opłaca regularnie składki na działalność związku, aby skorzystać z ulgi dla członków związków zawodowych obowiązany jest udokumentować dokonane wpłaty. Możliwość udokumentowania przez pracodawcę (płatnika) poniesionych przez podatnika wydatków na składki członkowskie ma miejsce w Informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, na tzw. druku PIT-11, w której pracodawca (płatnik) wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia, podlegających odliczeniu, składek na rzecz związków zawodowych. Zgodnie z art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy o PIT w formularzu PIT-11 w części G, rubryka 123 pracodawca wykaże wysokość pobranych składek. Z kolei w przypadku, gdy pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika, to na pracowniku ciąży obowiązek posiadania dowodów wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód taki powinien zawierać dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, a także tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.
Warto także mieć na uwadze, że odliczyć od dochodu można składki zapłacone w danym roku. Decyduje o tym data dokonania przelewu, czy dokonania wpłaty w gotówce w siedzibie związków. Składki zapłacone po 31 grudnia danego roku podatkowego będą mogły zostać odliczone w kolejnym roku. Należy jednak podkreślić, że odliczenie składek w roku podatkowym nie może wynosić więcej niż 500 zł. Zatem pracownik może nie odliczyć wszystkich faktycznie wpłaconych składek.

Dr Antoni Kolek
Instytut Emerytalny

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa