Prezydent miasta zobowiązany jest do udostępnienia

informacji, dotyczącej osób korzystających

z noclegów w hotelu, opłaconych przez urząd miasta

SĄDY O SAMORZĄDACH - BILETYN SAMORZĄDOWCA 2 / 2023

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 grudnia 2022 r., sygn. akt IV SAB/Wr 830/22

Pytania: „Kto oprócz prezydenta korzystał z noclegów w hotelu, opłaconych przez gminę, a więc za czyj pobyt, oprócz pobytu prezydenta miasta, zapłacili podatnicy?”, „Czy oprócz prezydenta w pokoju nikt nie był zameldowany i nie chodzi tylko o urzędników?” stanowią informację publiczną i muszą zostać udostępnione w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który zapadł w sprawie na bezczynność prezydenta miasta, w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Skarżąca (redaktor naczelna portalu informacyjnego) w skardze wskazała, że zwróciła się do urzędu miasta o przekazanie faktury za pobyt prezydenta miasta w hotelu, a po jej otrzymaniu (z faktury wynikało, że prezydent miasta zatrzymał się w pokoju dwuosobowym) o jej doprecyzowanie, czy oprócz prezydenta miasta w pokoju był jeszcze ktoś zameldowany oraz, że nie chodzi o urzędników miejskich. Na te ostatnie pytania urząd miasta nie udzielił odpowiedzi w terminie, co skutkowało wniesieniem do WSA we Wrocławiu skargi na bezczynność. Skarżąca we wniesionej do WSA we Wrocławiu skardze podniosła, że od pracowników hotelu uzyskała informację, że w pokoju, oprócz prezydenta miasta, zameldowana była jeszcze jedna osoba. Rzecznik prasowy prezydenta nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy prezydent miasta nocował w dwuosobowym pokoju sam. Ponieważ jednak za pokój w hotelu zapłaciło miasto ze środków publicznych, to w ocenie skarżącej jej pytanie dotyczy gospodarowania środkami publicznymi i dlatego odpowiedź na nie jest informacją publiczną.
W odpowiedzi na skargę urząd miasta wniósł o oddalenie skargi. W ocenie magistratu pytania (doprecyzowujące) nie były objęte wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, lecz stanowiły wyłącznie zapytania o określone informacje, kierowane do rzecznika urzędu miejskiego, a skarżąca nie zaznaczyła w nich, że domaga się informacji w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) oraz nie skonkretyzowała, w jakiej formie informacja ma być jej przedstawiona i w jaki sposób przekazana.
WSA we Wrocławiu w swoim orzeczeniu uznał argumenty samorządu miasta za bezpodstawne. „Bezpodstawne są więc argumenty organu zawarte w odpowiedzi na skargę, że wniosek skarżącej z dnia 14 lipca 2022 r. stanowił wyłącznie zapytania o określone informacje, kierowane do rzecznika urzędu miejskiego („jako praktykowana przez dziennikarzy, w tym skarżącą, forma bieżącej komunikacji z rzecznikiem”) i nie stanowił wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Również bezzasadne są argumenty organu, że skarżąca nie skonkretyzowała, w jakiej formie informacja ma być jej przedstawiona i w jaki sposób przekazana. Skarżąca podała bowiem adres e-mail, na który należało kierować odpowiedź na wniosek i w taki też sposób odbywała się korespondencja pomiędzy skarżącą a organem.” – czytamy w uzasadnieniu wyroku WSA we Wrocławiu.
WSA we Wrocławiu wyjaśnił ponadto, że ustawodawca, określając pojęcie informacji publicznej, odwołał się do kategorii sprawy publicznej, a zgodnie z ugruntowanymi poglądami orzecznictwa, informacją publiczną jest każda informacja wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów, wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. „W szczególności walor informacji publicznej będą posiadały informacje o programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c.u.d.i.p.), dane publiczne, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a tiret pierwsze) oraz informacje o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego (art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c u.d.i.p.). Stąd też informacje dotyczące realizacji zadań publicznych i wszelkie dane publiczne, w tym akty administracyjne i inne dokumenty urzędowe stanowią informację publiczną. Również jakiekolwiek zadysponowanie majątkiem publicznym będzie stanowiło informację publiczną, niezależnie nawet od przeznaczenia wydatkowanych środków publicznych i celu, jaki mają one zaspokoić. To nie przeznaczenie środków publicznych decyduje bowiem o tym, czy konkretna informacja ma walor informacji publicznej. Już bowiem sam fakt ich wydatkowania sprawia, że informacje na ten temat mają publiczny charakter i winny podlegać ujawnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej.” – czytamy w uzasadnieniu. „W związku z powyższym organ zobowiązany jest do udostępnienia skarżącej informacji żądanej we wniosku, tj. informacji dotyczącej osoby korzystającej z noclegów w hotelu, opłaconych przez urząd miasta.” – podkreślił skład orzekający.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa