Zostań menadżerem ds. klimatycznych

i energetycznych dzięki studiom podyplomowym

menager

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dofinansowane z NFOŚiGW (50% taniej), realizowane w trybie hybrydowym (w ok. 40% zdalnie i 60% stacjonarnie), odpłatność 3850 zł za cały rok studiów (385 zł za miesiąc).

Rekrutacja w IRK już ruszyła, zapraszamy do aplikowania: 
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023/programme/SP-PRK-ZA-PK/?from=registration:PODYPL2023

Dlaczego warto ukończyć te studia?

Proponowane studia to oferta zintegrowanego podejścia do zagadnień ochrony środowiska, klimatu i energetyki, które ma swoje praktyczne uzasadnienie. Skala wyzwań, jaka stawiają przed organizacjami ryzyka klimatyczne sprawia, że wymuszają one współprace wielu działów i osób w organizacji. Ze względu na fakt, że działania te często dotyczą dopiero tworzących się dziedzin wiedzy, kompetencji i zarządzania, nie wytworzyły się skuteczne kanały komunikacji i mechanizmy uzgadniania wspólnych celów. Funkcją merytoryczną i komórką, która może usprawnić działanie organizacji w tym zakresie jest menadżer/doradca ds. klimatycznych i energetycznych określany w nomenklaturze anglojęzycznej jako Climate Officer.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom proponujemy zintegrowany tematycznie program studiów podyplomowych, który zapewni holistyczne ujęcie problematyki ochrony środowiska oraz transformacji klimatycznej i energetycznej. Jeśli ktoś zajmuje się przestrzenią miejską w zakresie rozwoju zieleni i odporności na zmiany klimatu, optymalne byłoby komunikowanie tych działań z efektywnością energetyczną czy budową odnawialnych źródeł energii. Idąc dalej, wtórne zastosowanie odpadów na potrzeby produkcji energii nie da się w pełni efektywnie zrealizować bez zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Z kolei budowy jakichkolwiek inwestycji nie da się przeprowadzić bez poszanowania reguł prawa i wymogów technicznych, które również bardzo dynamicznie się zmieniają. Krytycznym czynnikiem jest też zapewnienie źródeł finansowania i zabezpieczenie stabilności finansowej jednostki.
Niemal w każdej organizacji, potrzebna jest komórka będąca katalizatorem tych przemian, która działa na bazie szerokiej wiedzy merytorycznej ale również jest wyposażona w miękkie kompetencje zarządcze i społeczne. Dzięki temu łatwiejsze będzie wyznaczanie adekwatnych do potrzeb organizacji i regionu ścieżek rozwoju i uzyskiwanie synergii.
Zmiany klimatu dokonują się szybciej, niż zmienia się i dostosowuje infrastruktura miast i gospodarki. Dotyczy nie tylko infrastruktury mediów, ale również wymiaru instytucjonalnego i społecznego. Aby przyspieszyć adaptację do zmian klimatu oraz zaostrzających się zmian regulacyjnych trzeba przyspieszyć obieg informacji i podejmowanie decyzji. Założeniem studiów jest kształcić proaktywnych liderów zmiany zarówno na poziomie samorządów, ale i innych organizacji.

W ramach studiów proponujemy 10 bloków tematycznych realizowanych w ramach wykładów i zajęć praktycznych:

1. Megatrendy w ochronie środowiska, polityce klimatycznej i energetycznej - Świat, UE, Polska.
2. Odnawialne źródła energii w wymiarze lokalnym.
3. Adaptacja miast do zmian klimatu. Wymiary, cele i narzędzia zarządzania smart city.
4. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) oraz gospodarowanie kluczowymi zasobami i odpadami.
5. Efektywność energetyczna, ciepłownictwo lokalne. Planowanie energetyczne.
6. Nowe rozwiązania nisko- i zeroemisyjne w transporcie i mobilności miejskiej.
7. Lokalne strategie zrównoważonego rozwoju i zarządzanie strategiczne.
8. Nowe technologie i trendy w zarządzaniu środowiskowym.
9. Społeczne i edukacyjne aspekty zarządzania ochroną środowiska i transformacją energetyczną.
10. Planowanie i analiza finansowa projektów; pozyskiwanie funduszy na ochronę środowiska i transformację.

Studia adresowane są przede wszystkim do środowiska:

  • pracowników samorządów
  • podmiotów komunalnych realizujących projekty i inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Jednak pożądany będzie także udział przedstawicieli innych środowisk:

  • dziennikarzy, popularyzatorów wiedzy, nauczycieli szkół średnich i wyższych, przedsiębiorców, etc.

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ

WIEDZA

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz posiada niezbędną wiedzę w zakresie kluczowych megatrendów jakie kształtują przemiany społeczne i ekonomiczne w procesie zarządzania ochroną środowiska, transformacji energetycznej i wyzwań klimatycznych.

1. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie tego jakie są kluczowe ryzyka klimatyczne oraz wyzwania stojące przed zarządzaniem ochroną środowiska, polityką klimatyczną i transformacją energetyczną na poziomie społeczeństw, przedsiębiorstw i samorządów.
2. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie tego jakie modele biznesowe mogą sprzyjać ochronie środowiska i transformacji energetycznej oraz jak planować zrównoważony rozwój (lokalny) w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji i regionu.
3. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie tego jakie są dostępne i przyszłe technologie nisko i zeroemisyjne, jakie są ich silne i słabe strony, jakie są ograniczenia ich wdrożeń, jaki jest ich efekt środowiskowy, jaki jest ich kosz nabycia i eksploatacji.
4. Ma zaawansowaną wiedzę jak przeprowadzić dialog techniczny na potrzeby wyboru technologii, jak przeprowadzić konsultacje społeczne z interesariuszami i otoczeniem, jak identyfikować silne i słabe strony regionu/organizacji oraz szanse i zagrożenia w procesie transformacji i planowania ochrony środowiska.
5. Ma zaawansowaną wiedzę jak zarządzać procesem ochrony środowiska i transformacji energetycznej na poziomie strategicznym, operacyjnym i narzędziowym.
6. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie przygotowywania strategicznych dokumentów uwzględniających cele zrównoważonego rozwoju, ochronę środowiska, cele klimatyczne i narzędzia transformacji.
7. Ma wiedzę w zakresie kontekstu społecznego, ekonomicznego i technologicznego w jakim wraża się rozwiązania ochrony środowiska, dokonuje się transformacja energetyczna i realizacja polityki klimatycznej.
8. Ma niezbędną wiedzę w zakresie uwarunkowań planowania i realizacji działań w zakresie ochrony środowiska, polityki klimatycznej i transformacji energetycznej.
9. Ma wiedzę w zakresie skutków i konsekwencji zastosowania określonych rozwiązań, narzędzi i technologii służących ochronie środowiska, transformacji energetycznej i zmianom klimatu.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Słuchacz potrafi ocenić uwarunkowania regionalne/lokalne oraz ich słabe i silne strony w kontekście programowania polityki klimatycznej, wdrażania rozwiązań poszczególnych instrumentów (rozwiązań/technologii) ochrony środowiska i transformacji energetycznej.
2. Potrafi zidentyfikować kluczowych interesariuszy otoczenia bliższego i dalszego którzy są niezbędni do skutecznego zaplanowania i realizacji celów polityki klimatycznej i energetycznej na poziomie przedsiębiorstwa, organizacji, gminy.
3. Potrafi wypracować krytyczne elementy spójnej strategii pro środowiskowej na poziomie regionalnym, lokalnym i na poziomie indywidualnego podmiotu (gmina, przedsiębiorstwo).
4. Potrafi prowadzić dialog z poszczególnymi interesariuszami dla skutecznej integracji dokumentów strategicznych (strategia rozwoju, MPA, strategia elektromobilności, plany zagospodarowania, plany strategiczne interesariuszy lokalnych, etc.).
5. Potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem w warunkach znajomości aspektów prawnych i regulacyjnych procesu realizacji polityki klimatycznej i energetycznej i wdrażania rozwiązań ochrony klimatu.
6. Potrafi skutecznie korzystać z narzędzi analizy i metod zarządzania w różnych obszarach i wymiarach stosowania instrumentów ochrony środowiska, polityki klimatycznej i transformacji.
7. Potrafi nawiązać dialog w obszarach ochrony środowiska, zagadnień klimatycznych i energetycznych z różnymi interesariuszami otoczenia bliższego i dalszego oraz budować przekaz, formułować wnioski i upowszechniać wiedzę.
8. Potrafi uczestniczyć w dyskusji przy jednoczesnej świadomości słabych i silnych stron przedkładanych argumentów i po obiektywnym rozpoznaniu rozwiązań i technologii. W dyskusji posługuje się kluczowymi terminami anglojęzycznymi funkcjonującymi w nurcie polityki środowiskowej i energetycznej.
9. Potrafi zbudować i zarządzać interdyscyplinarnym zespołem opracowującym i wdrażającym plany polityki klimatycznej, wdrażanie instrumentów ochrony klimatu na poziomie gminy, organizacji, przedsiębiorstwa.
10. Potrafi ocenić potencjalne przemiany jakie nastąpią w perspektywie kolejnych lat i dekad w warstwie społecznej i gospodarczej w efekcie realizacji polityki klimatycznej i energetycznej oraz
11. potrafi motywować interesariuszy na rzecz działań pro-środowiskowych.
12. Potrafi ocenić perspektywy nowych zawodów, zapotrzebowania na nie i zadań jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i regionów.
13. Potrafi monitorować efekty podejmowanych działań, uruchamiać zwrotny przepływ informacji, sprzyjać „uczeniu się organizacji przez działanie”.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Słuchacz rozumie konieczność krytycznego podejścia do ograniczeń w procesie projektowania polityki klimatycznej, środowiskowej i transformacji energetycznej.
2. Rozumie złożoność problemów w podejmowaniu decyzji w obszarze środowiskowym na poziomie lokalnym.
3. Rozumie mechanizmy i kryteria wyboru rozwiązań i technologii wg kryteriów kosztowych, środowiskowych i organizacyjnych.
4. Rozumie konieczność etycznego postępowania w działalności biznesowej i samorządowej oraz podejmowaniu decyzji.
5. Rozumie konieczność inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska odpowiedzialnego środowiskowo i interesu publicznego.
6. Rozumie konieczność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
7. Rozumie podstawowe elementy komunikacji i procesu budowania społeczeństwa odpowiedzialnego środowiskowo.
8. Rozumie swoją rolę w budowaniu świadomości i aktywności na rzecz ochrony środowiska, polityki klimatycznej i transformacji energetycznej.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa