III edycja Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego

1 grudnia 2023 r. – Łódż

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi organizuje w 2023 r. III edycję Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego. Laureatów Rankingu poznamy podczas Gali Rankingu 01.12.2023 r. Tegoroczna Gala Rankingu odbędzie się w siedzibie Partnera Rankingu – Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi.

Ideą rankingu jest wyłonienie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.
Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.
Ranking Gmin organizowany przez FRDL jest corocznym ważnym wydarzeniem na mapie wydarzeń samorządowych.
Po raz kolejny podczas rankingu współpracujemy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, jak również z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna stanowi bezcenne wsparcie dla przedsiębiorców oraz samorządów, które poprzez aktywną współpracę i współdziałanie z ŁSSE są w stanie przyciągnąć do zarządzanego obszaru nowych inwestorów.

Niezależnie od miejsca planowanej inwestycji, przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej dystrybuowanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Oznacza to, że inwestor, mikro, mały lub średni przedsiębiorca, zarówno polski, jak zagraniczny może skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla nowej inwestycji.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zarządza obszarem w centralnej Polsce obejmującym woj. łódzkie, część wsch. woj. wielkopolskiego i część Mazowsza. Działając w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki, udziela wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym realizować nowe inwestycje w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.

Szczegóły:

https://frdl-lodz.pl/inicjatywy-1/ranking-gmin-wojewodztwa-lodzkiego-1/gala-rankingu-2023-r

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa