Samorząd terytorialny w dobie

turbulentnych zmian otoczenia

7 marca 2024 r. – Poznań

590poznan

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia, której III edycja w tym roku odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów, prezentacja wyników badań, a także dyskusja nad aktualnymi problemami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zmiennym otoczeniu prawnym, gospodarczym i finansowym.
Spotkanie pod hasłem Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia odbywa się po raz trzeci, ale nie zmieniły się problemy, z którymi mierzą się jednostki samorządu terytorialnego oraz wyzwania przed którymi stoją. Najważniejsze z nich można ująć w następujących pytaniach.
Jakie są skutki pandemii COVID-19, napływu uchodźców z Ukrainy oraz kryzysu energetycznego? Jakie są pozytywne efekty turbulentnych zmian otoczenia? Czego nauczyłyby Jakie wyzwania ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i zarządcze stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego? Jak zachować równowagę między zaspokajaniem potrzeb obecnie żyjących mieszkańców i dbaniem o przyszłe pokolenia? Czy inwestować w niewidoczną transformację cyfrową i miękkie kompetencje czy w „twardą” infrastrukturę? Jakich inwestycji potrzebują gminy, powiaty i województwa, aby zaadaptować się do zmian klimatu? Jak włączyć wspólnotę lokalną i regionalną w koprodukcję usług publicznych? Czy trzeba się bać zrównoważonego rozwoju i ESG?
Jak zmienić i unowocześnić system finansowania jednostek samorządowych w Polsce? Czy jest szansa na zwiększenie dochodów własnych? Czy dojrzeliśmy do reformy podatku od nieruchomości? Jak zapewnić adekwatność części oświatowej subwencji ogólnej do zakresu zadań oświatowych? Według jakich kryteriów przyznawać subwencję ogólną i dotacje celowe? Gdzie szukać pozabudżetowych środków na finansowanie zadań?
Liczymy na to, że nasze spotkane pozwoli spojrzeć na te zagadnienia z różnych punktów widzenia oraz że uda się wypracować zalecenia, których zastosowanie w praktyce umożliwi zmniejszenie ryzyka w działalności jednostek samorządowych.

Ramowy program konferencji

Od 9:00 – rejestracja uczestników

10:00-10:15 – oficjalne rozpoczęcie konferencji
10:15-11:45 – sesja plenarna: Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań zmieniającego się otoczenia
11:45-12:15 – przerwa kawowa
12:15-13:45 – sesja plenarna: W poszukiwaniu nowych konstrukcji dochodów i nowych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego
13:45-14:30 – przerwa obiadowa
14:30-16:00 – równoległe sesje panelowe: Wyniki badań nad samorządem terytorialnym w dobie turbulentnych zmian otoczenia
16:00 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Organizator główny

Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Współorganizatorzy

Katedra Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Więcej szczegółów oraz możliwość rejestracji dostępne na stronie:

https://samorzadterytorialny.uwb.edu.pl/index.php/program-konferencji/

 Serdecznie zapraszamy!

dr Aneta Chodakowska
Przedstawicielka Komitetu Organizacyjnego

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa