SPIS TREŚCI SAS 2 / 2015

AKTUALNOŚCI

Polubowne rozwiązywanie sporów
Senacki projekt zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Zmiany w ruchu drogowym
Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody

ORZECZNICTWO

Rada gminy zobowiązana jest do udzielenia informacji publicznej

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Scalenie struktur wewnętrznych samorządów 

ANALIZY / KOMENTARZE

Związki jednostek samorządu terytorialnego - efektywna współpraca w realizacji zadań publicznych

Z SAMORZĄDU

Gmina ludzi z pasją

TEMAT MIESIĄCA

Wójt ma obowiązek wskazać przedszkole, które może przyjąć dziecko

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Burmistrz zawiera umowę dzierżawy
Delegacje służbowe wójta informacją publiczną?
Zarządzenie wójta w sprawie opłat za dzierżawę pasa drogi wewnętrznej
Pełnomocnik do realizacji gminnego programu profilaktyki
członkiem komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?

„Zasoby pieniężne” w oświadczeniu majątkowym radnego
Organy gminy stosują język mniejszości narodowych
Czy wójt ma obowiązek udostępniać listę telefonów służbowych?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Budowa elektrowni fotowoltaicznych
Uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalnego
Organ administracji publicznej prowadzi postępowanie bez zgody strony
Czy możliwe jest wznowienie postępowania zakończonego decyzją kasatoryjną?

FINANSE SAMORZĄDU

Umowa użyczenia a podatek VAT
Zwolnienia z podatku od nieruchomości i od środków transportowych
Bez opłaty skarbowej z tytułu upoważnienia do zastępowania radcy prawnego

ADMINISTRACJA ZESPOLONA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

Zaskarżenie postanowienia w sprawie ekspertyzy budowlanej
Czy opinię o policjancie można zaskarżyć do sądu?

PRAWO PRACY

Były radny wraca do pracy 
Starosta określa wysokość dodatku specjalnego dla pracowników starostwa
Rozwiązanie stosunku pracy a karta nauczyciela 
Kwalifikacje skarbnika gminy
Prowadzenie spraw kadrowych przez sekretarkę

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Korupcja w zamówieniach publicznych 
Kto może podpisać pytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji?
Zamawiający określa termin i miejsce składania ofert 
Inżynier kontraktu - funkcja przewidziana w umowach FIDIC

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa