Podatek od nieruchomości – opodatkowanie

elektrowni wiatrowych w 2017 i 2018 r.

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 6/2018

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2983/17

W roku 2017 opodatkowaniu podlegać powinna cała elektrownia wiatrowa nie zaś tylko jej część budowlana.

Spółka posiadająca elektrownię wiatrową wystąpiła do wójta o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2017 r. We wniosku wskazywała, że posiada cztery takie elektrownie. Każda z nich składa się z zespołu elementów konstrukcyjnych tj. turbiny wiatrowej, wieży, wyposażenia wieży i fundamentu.

Czytaj więcej: Podatek od nieruchomości – opodatkowanie elektrowni wiatrowych w 2017 i 2018 r.

 

Statut gminy nie może określać liczby komisji,

w których ma pracować radny

AKTUALNOŚCI / ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY - SAS 6 / 2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z 18 października 2018 r. nr P-II.4131.2.258.2018

Statut gminy nie może wskazywać liczby komisji, w pracach których radny winien uczestniczyć, a to dlatego, że udział w pracach komisji jest prawem, a nie obowiązkiem radnego.

Rada gminy podjęła 27 września 2018 r. uchwałę w sprawie zmiany statutu gminy (nr XL/285/2018). Nieważność części jej przepisów stwierdził wojewoda podkarpacki. W jego ocenie sprzeczne z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym są przede wszystkim zapisy § 1 pkt 2 uchwały wskazujące, że radny winien uczestniczyć w pracach co najmniej dwóch komisji.

Czytaj więcej: Statut gminy nie może określać liczby komisji, w których ma pracować radny

 

Odprawa emerytalna dla wójta

przed rozpoczęciem nowej kadencji?

PRAWO PRACY

PYTANIE:

Wójt gminy został wybrany na wójta na kolejną kadencję i zamierza pisemnie zrzec się mandatu z dniem 20 listopada 2018 r., na mocy art. 492 § 1, pkt 3 Kodeksu wyborczego. Natomiast 22 listopada na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej rady gminy złoży ślubowanie, przyjmując tym samym obowiązki wójta na nową kadencję. Działanie to ma na celu uzyskanie prawa do odprawy emerytalnej w 2018 roku. Zgodnie z informacją z ZUS prawo takie przysługuje wtedy, gdy przynajmniej na jeden dzień zostanie przerwany stosunek pracy w urzędzie. W tej chwili wójt już otrzymuje świadczenie emerytalne w połowie jego wysokości. Pytanie nasze dotyczy, czy w opisanym przypadku wypłata odprawy emerytalnej wójtowi jest prawnie możliwa?Ponadto, jak takie działanie wójta wpłynie na jego zastępcę, który w myśl art. 28e ustawy o samorządzie gminnym, z chwilą wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji zostaje odwołany? Zastępca nie nabył praw emerytalnych.

Czytaj więcej: Odprawa emerytalna dla wójta przed rozpoczęciem nowej kadencji?

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

a Serwisem Administracyjno-Samorządowym

nist1

21 czerwca 2017 r. w siedzibie NIST zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Dyrektora NIST Panią dr Iwonę Wieczorek, a Serwisem Administracyjno-Samorządowym reprezentowanym przez współwłaściciela i wydawcę Dariusza Skibniewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w zakresie wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • umieszczania uzgodnionych komunikatów i informacji o wydarzeniach w środkach przekazu;
  • promocji Instytutu w serwisie;
  • organizacji konferencji i spotkań naukowych.

 

baner 87 2019

 fb

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa