Pracownicy tymczasowi

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

24 stycznia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Celem zmian jest przede wszystkim podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców, jak również podniesienie skuteczności kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym, dzięki czemu PIP będzie oceniała rodzaj pracy powierzonej pracownikowi tymczasowemu, a nie stanowisko pracy zajmowane przez zwolnionego pracownika. Umożliwiono także agencji pracy tymczasowej ustalenie prawidłowego wynagrodzenia pracownika tymczasowego. Projektuje się także, że agencja będzie musiała informować na piśmie osobę, której ma być powierzona praca o treści uzgodnień między agencją a pracodawcą przed zawarciem z nią umowy.
Zmiany zakładają wprowadzenie dwóch rodzajów agencji zatrudnienia, tj. świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego oraz świadczące usługi pracy tymczasowej.  Nowe regulacje mają obowiązywać co do zasady od 1 czerwca 2017 r.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa