Zmiany w Krajowej Administracji Skarbowej

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Zmiana ma na celu dostosowanie ww. przepisów do znowelizowanych ustaw: o podatku od towarów i usług oraz Prawo o ruchu drogowym, które były procedowane w tym samym czasie w parlamencie. W szczególności dotyczy to znowelizowanej ustawy o VAT, uchwalonej 1 grudnia 2016 r., w której zawarto dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku od towarów i usług (tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających). Jednocześnie w nowelizacji dodano regulacje usprawniające tworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, przede wszystkim w zakresie powołania osób kierujących organami KAS jeszcze przed 1 marca 2017 r. Doprecyzowano też przepisy przejściowe dotyczące wszczętych i niezakończonych postępowań przez organy kontroli skarbowej. Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem ogłoszenia. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP 24 lutego 2017 r.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa