Regionalne Izby Obrachunkowe

AKTUALNOŚCI - SAS2/2017

Rząd kontynuuje prace nad projektem ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Projekt opracowywany przez MSWiA zapewne niedługo zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów, ma już bowiem za sobą opiniowanie w Komisji Prawniczej. Przeszedł także przez Komitet Stały Rady Ministrów.
Najważniejsze zmiany, które wprowadza projekt dotyczą nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakłada bowiem, że decyzja Prezesa Rady Ministrów o zawieszeniu organów gminy byłaby opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję. Obecnie wprowadzenie zarządu komisarycznego następuje z chwilą uprawomocnienia się decyzji Prezesa Rady Ministrów, a gmina ma możliwość zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego. Rygor natychmiastowej wykonalności spowoduje, że komisarz będzie mógł wejść do gminy od razu po wydaniu przez premiera stosownej decyzji.
Rygor natychmiastowej wykonalności ma być stosowany tylko w dwóch przypadkach. Jeśli gmina nie wprowadzi działań naprawczych mimo negatywnej opinii RIO i nie uchwali wieloletniej prognozy finansowej oraz gdy rada gminy spotyka się najwyżej raz na sześć miesięcy.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa