Uchwała w sprawie stosowania wyroków TK nieważna

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO  - SAS2/2017

Wyrok NSA z 1 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 2779/16

Powyższym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 24 sierpnia 2016 r. sygn. akt III SA/Łd 555/16 oddalającego skargę Miasta Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 19 maja 2016 r. nr PNK-I.4131.267.2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Powyższą uchwałą Rada Miejska w Łodzi, działając na podstawie § 17 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Łodzi podjęła uchwałę dotyczącą stanowiska w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W uchwale Rada ogłosiła, że przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do treści wyroków Trybunału, także tych, które nie będą opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ponadto zwróciła się do Prezydenta Miasta Łodzi, aby w działalności Urzędu Miasta Łodzi oraz innych komunalnych jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych uwzględniane były wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, także te, które nie zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Rozstrzygnięciem nadzorczym z 19 maja 2016 r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Łodzi uznając brak podstaw do jej podjęcia oraz przekroczenie uprawnień uchwałodawczych Rady Miejskiej.
NSA podzielił argumentację Wojewody Łódzkiego oraz Sądu I instancji stwierdzając, że zakwestionowana uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z 20 kwietnia 2016 r. mimo swojej nazwy nie miała wyłącznie charakteru intencyjnego. Jednocześnie przedmiotowa uchwała wkraczała w sferę uprawnień organów wykonawczych gminy, mimo braku wyraźnego upoważnienia.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa