Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa do gruntu oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS2/2017

Uchwała NSA z 27 lutego 2017 r., sygn. akt  I OPS 2/16

Zdaniem NSA nieruchomości znajdujące się we faktycznym władaniu PKP, co do których nie została wydana decyzja administracyjna o oddaniu gruntu w zarząd, nie mogły zostać uznane za należące do tego przedsiębiorstwa po 8 grudnia 1960 r., czyli po dacie uchylenia rozporządzenia prezydenta RP z 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. NSA dodał, że po 8 grudnia 1960 r. zarząd nad nieruchomością PKP mogły uzyskać tylko w wyniku wydania decyzji administracyjnej. Jednak takie decyzje faktycznie wydano tylko wobec 10% nieruchomości.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa